SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

Škola feng šuej Aqua Ventus Academy 2021 pro každého vážného zájemce
Duben 2023 - Ostrava Mariánské Hory # K dispozici dostanete zdarma elektronickou učebnici Velká kniha feng shui , [je k dostání v tištěné formě na e shopech - Chvojkovo nakladatelství 2014]. Individuální přístup v malých skupinách s mnoha ...
ŠkolafengšuejAquaVentusAcademy2021každéhovážnéhozájemce

CorelDRAW pokročilý
Březen 2023 - Praha # Školení je určené pro posluchače, kteří již CorelDRAW používají a chtějí svoji práci zlepšit, zrychlit a zpestřit různými efekty. Posluchači se seznámí s pokročilými nástroji pro vytváření vlastní grafiky, s pokročilou editací křivek, naučí se členit výkres do jednotlivých vrstev, přesně umisťovat jednotlivé objekty, pracovat se skupinami objektů, používat speciální efekty a rozšíří si svoje znalosti v práci s textem. * ...
CorelDRAWpokročilý

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách [150 hod.], rekvalifikace MPSV ČR - FRÝDEK-MÍSTEK
Červenec 2023 - Frýdek-Místek # Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108 - 2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro osoby, které se chtějí uplatnit na pozici pracovníka v sociálních službách. Především pro zájemce, kteří budou pečovat o osoby handicapované, mentálně postižené, seniory a osoby všech ...
Kvalifikačníkurzpracovníkysociálníchslužbách150hodrekvalifikaceMPSVFRÝDEK-MÍSTEK

Nový zákon o odpadech - přestupkové řízení v praxi
Květen 2023 - online # Akreditace: MV - AK - PV-577 - 2016, Zákon o odpadech Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří realizují správní řízení na základě porušení zákona o odpadech a vedou příslušná přestupková řízení s fyzickými i právnickými osobami. Zazní konkrétní příklady ze správních řízení, výkladová ...
Novýzákonodpadechpřestupkovéřízenípraxi

Personální výběrPersonal selection
Červen 2023 - Brno # Kurz je určen personalistům a manažerům, aby stanovením vhodně definovaných kompetencí pracovních pozic minimalizovali rizika spojená s nekompatibilitou uchazeče a pracovní pozice. Formou kombinace teoretických zásad a řady praktických ukázek účastníci získají povědomí o kompetencích uchazečů o zaměstnání vůbec, o průběhu výběrového pohovoru, o problematice behaviorálních pohovor- a jeho výhod, a ...
PersonálnívýběrPersonalselection

Paměť jako výkonný nástroj – techniky a strategie, mozkový jogging
Březen 2023 - Praha # Nácvikem kvalitních paměťových metod zlepšíte svoji schopnost zapamatování si informací, výrazně snížíte potřebu častého opakování. Zjistíte, že se na svoji paměť můžete spolehnout daleko více než dříve. Systém pravidel mozkového provozu, který se naučíte, je založen na osmi základních principech, jejichž koordinací a synchronizací si zapamatujete ...
Paměťjakovýkonnýnástrojtechnikystrategiemozkovýjogging

Leadership I.Leadership I.
Červen 2023 - Brno # Cílem praktického workshopu je působit na svou roli v leadershipu, umět používat styly leadershipu, pochopit úlohu pracovní motivace a umět zacházet s určováním pracovních priorit a řízení času. Zjistíte, jak zvyšovat vlastní sebevědomí při leadershipu. Osvojíte si techniky komunikace pro vedení lidí. Zaměříte se na motivaci a její využívání. Získáte nástroje pro určování pracovních priorit a poznáte, jak ...
LeadershipILeadership

Projektové řízení pro všední den
Březen 2023 - České Budějovice # Školení pro firmu. Z médií nabýváme dojmu, že VŠECHNO je projekt. Projekty mají hvězdy showbusinessu, studenti, vydavatelé knížek... A co vy? Uvádíte na trh nový výrobek? Otvíráte prodejnu? Reorganizujete firmu? Pořádáte večírek? Stavíte dům? Tohle všechno se skutečně jako projekt řídit může, ba dokonce by mělo. K tomu existují jasně dané principy a metody a ty je pro projektové řízení potřeba znát a ...
Projektovéřízenívšední

Word pro začátečníky
Duben 2023 - Řevnice # Textový editor Word ...
Wordzačátečníky

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi
Březen 2023 - Praha # Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů. Získáte aktuální poznatky o zkušenostech z praxe při uzavírání a realizaci zejména kupních smluv a smluv o dílo a obdržíte detailní návod, na co ...
vyhnoutnejčastějšímchybámuzavíránírealizacismluvobchodnípraxi

C++ – Pokročilé programováníC++ - Advanced Programming
Červen 2023 - Brno # Píšete programy v jazyce C++ a rádi byste se pustili do pokročilejších témat? Programovací jazyk C++ poskytuje silné nástroje k tvorbě a optimalizaci programů na vysoké úrovni abstrakce při plném využití výkonu hardware. Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si vyzkoušíte objektově orientované programování v C++. Seznamte se s možnostmi tvorby abstrakcí ...
PokročiléprogramováníC++AdvancedProgramming

Apache WicketApache Wicket
Červen 2023 - Brno # Cílem kurzu je seznámit Java vývojáře s komponentně orientovaným webovým frameworkem Apache Wicket. Během kurzu se nejen naučíte snadno vytvářet nové aplikace v Apache Wicket, ale osvojíte si i postupy a techniky, které jsou klíčové pro jejich efektivní a dlouhodobou udr...
ApacheWicketApacheWicket

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) – speciálka od A do Z
Červenec 2023 - Praha # Po absolvování kurzu budete schopni komplexně porozumět požadavkům IFRS na účetní závěrku a požadavkům jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek aktiv, závazků a vlastního kapitálu v účetní závěrce * 1. modul: V průběhu prvního modulu se seznámíte se základním přístupem IFRS k sestavení účetní závěrky a se ...
MezinárodnístandardyúčetníhovýkaznictvíIFRSspeciálka

Microsoft Excel – základní kurz
Únor 2023 - Brno # Cíl kurzu Orientovat se v programu MS Excel, dokázat v něm tvořit jednoduché tabulky se základními vzorci a funkcemi a následně je zpracovávat do atraktivních grafů. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele, kteří nemají s programem MS Excel žádnou zkušenost, pro začátečníky, kteří používají základní nástroje a chtějí pracovat efektivněji. Studijní materiály Autorské výukové materiály v ceně ...
MicrosoftExcelzákladníkurz

LEKTOR - LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Září 2023 - Havířov, Karviná, Frýdek Míste # Absolvent získá mimo jiné také znalosti verbální a neverbální komunikace a zlepší svůj projev, což využije nejen při výuce, ale také v osobním ...
LEKTORLEKTORKADALŠÍHOVZDĚLÁVÁNÍ

Čtení a kreslení technické dokumentace
Červenec 2023 - Praha 5 # Certifikovaný rekvalifikační kurz Rekvalifikační kurz Čtení a kreslení technické dokumentace připraví účastníky na práci v projekčních kancelářích a na místech, kde je vyžadováno zpracování nebo úprava technické dokumentace. Absolvent bude ovládat normy technické dokumentace, umí číst technickou dokumentace. Dovede také správně vyhodnotit údaje uvedené v technické dokumentaci. Zná techniku ...
Čteníkreslenítechnickédokumentace

MS Excel – manažerské nástroje
Únor 2023 - Praha 5 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, ...
Excelmanažerskénástroje

DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně pro rok 2023
Únor 2023 - Praha # Na semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osvobození vývozu zboží od DPH a na uplatnění DPH z dovezeného zboží. * DPH při vývozu zboží: Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů • definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH • definice vývozce dle celních předpisů • základ daně ...
dovozuvývozuzbožíaktuálně2023

Mezinárodní účetní standardy pro začínající
Duben 2023 - online # Vedle českých firem, které jsou emitenty investičních cenných papírů, na českém území působí mnoho zahraničních firem s povinností reportovat podle IFRS ve svých zemích. Přestože práce v účetním oddělení takové firmy může být zajímavá, zpravidla vyžaduje nejen znalost českých účetních předpisů, ale také IFRS. A samozřejmě, znalost anglického jazyka, který mnoho firem používá pro interní ...
Mezinárodníúčetnístandardyzačínající

Adobe Premiere – certifikovaný základní kurz
Červen 2023 - Praha # Cíl kurzu Dokázat v Adobe Premier vytvořit a zpracovat krátké video včetně zvuku a vyexportovat ho ve vhodném formátu. Zaměření kurzu Kurz je učen pro začátečníky a hobby střihače. Studijní materiály Adobe Premiere Pro – doporučujeme k zakoupení Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. ...
AdobePremierecertifikovanýzákladníkurz

Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren a tvorbu tiskových podkladů s praxí
Červen 2023 - Praha 5 # Certifikovaný rekvalifikační kurz První rekvalifikační kurz pro práci s 3D tiskárnami v ČR ! Na kurzu Vás připravíme pro komplexní činnost týkající se práci na 3D tiskárně. A to od návrhu prostřednictvím 3D skeneru a následného upravení ve specializovaných 3D modelovacích programech, přes volbu vhodného materiálu a technologii tisku, až po vlastní ...
Pracovníkobsluhutiskárentvorbutiskovýchpodkladůpraxí

MS Excel - zpracování dat s využitím Power QueryMS Excel - data processing using Power Query
Říjen 2023 - Brno # Cílem tohoto kurzu je seznámit uživatele aplikace MS Excel s možnostmi pokročilé automatizace dat pomocí doplňku Power Query. Absolventi tohoto kurzu budou schopni si upravit data uložená přímo v MS Excel či jiném zdroji dat tak, aby následná práce s daty byla rychlejší, méně náchylná na chyby a vyžadovala méně času či ...
ExcelzpracovánívyužitímPowerQueryMSExceldataprocessingusingPowerQuery

AutoCAD základní
Březen 2023 - Praha # Školení je určené pro techniky všech profesí (stavebnictví, strojírenství, elektro atd.). Školení je zaměřené na vytváření, úpravu a tisk technických výkresů v rovině. Posluchači se naučí vytvořit výkres obsahující všechny obvyklé prvky - šrafy, kóty, popisy i tabulky. Naučí se uspořádat objekty do hladin, spojovat části výkresu do bloků a vkládat je do výkresu. Posluchači se seznámí s možnostmi tisku a exportem výkresů do ...
AutoCADzákladní

To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci
Květen 2023 - Praha # Získáte jistotu v různých sociálních situacích, odnesete si návod, jak dobře využít předností své osobnosti. Procvičíte dovednosti potřebné k vedení konstruktivní kritiky, budete umět lépe pracovat s emocemi vlastními i emocemi druhých. Všechna cvičení jsou navázána na případy z praxe. Získáte jasné návody, jak říkat nepříjemné věci tak, aby se ...
nejdůležitějšíkomunikacetypologieobranyprotimanipulaciPočet kurzů: 105606
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net