SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; část

Kurzy: část

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2023 včetně novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 1. tematická část
Únor 2023 # Základní okruhy semináře: * Věcné vymezení veřejné zakázky, sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové so...
Aktuálníotázkyzadáváníveřejnýchzakázekroce2023včetněnovelizacezákonazadáváníveřejnýchzakázektematickáčást

Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2023 včetně novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 2. tematická část¨
Březen 2023 # Základní okruhy semináře: * Doplňování, „opravy“, objasňování a změny nabídek – dodatečné zásahy do již podaných nabídek k výzvě zadavatele i z aktivity dodavatele v zadávacích řízeních i mimo zadávací řízení, možnosti osobní komunikace mezi zadavatelem a dodavateli po podání nabídek * Podmínky a omezování účasti dodavatelů v ...
Aktuálníotázkyzadáváníveřejnýchzakázekroce2023včetněnovelizacezákonazadáváníveřejnýchzakázektematickáčást¨

Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Zohlednění nového občanského zákoníku, následné novely zákona o pozemních komunikacích i aktuální novely občanského ...
Místníúčelovékomunikacečástvznikužíváníveřejnýchcest

Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.) * Překážky na ...
Místníúčelovékomunikacečástochranaúdržbaveřejnýchcest

Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Zohlednění nového občanského zákoníku, následné novely zákona o pozemních komunikacích i aktuální novely občanského ...
MístníúčelovékomunikacečástvznikužíváníveřejnýchcestON-LINE

Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.) * Překážky na ...
MístníúčelovékomunikacečástochranaúdržbaveřejnýchcestON-LINE

ČÁSTEČNÉ PRACOVNÍ ÚVAZKY, FLEXIBILNÍ FORMY VÝKONU PRÁCE, - slaďování soukromého a pracovního života
Prosinec 2022 # Pracovní právo # Kratší pracovní doba – výhody, nevýhody, důsledky na odměňování, dovolenou Pružná pracovní doba – využití v praxi, různé varianty, dopady na překážky v práci, přesčasy atd. Jiná vhodná úprava pracovní doby – chráněné skupiny zaměstnanců, pečující osoby, důvody (ne)vyhovění žádosti Tzv. nadúvazková práce versus práce přesčas – podmínky, limity Sdílené pracovní místo – možnosti využití v praxi, způsoby sjednání ...
ČÁSTEČNÉPRACOVNÍÚVAZKYFLEXIBILNÍFORMYVÝKONUPRÁCEslaďovánísoukroméhopracovníhoživota

Lean, lidská část Six SigmaLean
Prosinec 2022 # Six Sigma je především rozsáhlý statistický nástroj na dovedení procesů téměř k dokonalosti. Tam, kde se o to pokusili, brzy zjistili, že tomu něco chybí - lidský rozměr. Proto vznikl Lean. Cílem je zajistit, že statisticky přesné fungování strojů bude podpořeno co nejlepší prací motivovaných a zkušených p...
LeanlidskáčástSigmaLean

část

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | část

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net