SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Právní

Kurzy: Právní

Celkem: 62 seminářů, kurzů a/nebo školení

Daň z příjmů právnických osob - online kurz
Říjen 2021 # Akreditace kurzu Kurz je výborný. Hodnotím na 100%. Elena Perevozchikova, elena.vladi(zavinac)seznam.cz --- Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce. Popis: Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit problematiku DPPO . těm, co chtějí DPPO studovat online . Obsah Kurz obsahuje tato témata ...
příjmůprávnickýchosobonlinekurz

Právní minimum pro finanční manažery
Prosinec 2021 # Popis Výklad semináře je veden dle nové právní úpravy reprezentované zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89 - 2012 Sb.) a zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90 - 2012 Sb.). Lektor se zaměřuje zejména na praktické právně-ekonomické aspekty, které souvisí s výkonem vedoucí funkce v oblasti financí a podnikové ekonomiky . ...
Právníminimumfinančnímanažery

Compliance pro manažery - Odpovědnost členů orgánů společností and Trestní odpovědnost právnických osob
Listopad 2021 # Mít přehled v oblasti práva se víc než vyplatí Prostředí kolem nás, v zaměstnání, v podnikání i v soukromí, je stále více regulováno právem. Pro laiky bývá často obtížné se v nepřehledném právním řádu orientovat. Kurz právní minimum pro neprávnické profese má za cíl zprostředkovat základní přehled o právním řádu a jak se v něm bezpečně ...
CompliancemanažeryOdpovědnostčlenůorgánůspolečnostíTrestníodpovědnostprávnickýchosob

POHLEDÁVKY - právní, účetní a daňový aspekt
Říjen 2021 # Finanční účetnictví # Určeno pro ekonomy, finanční účetní a správce pohledávek. obsah Pohledávky, jejich právní úprava Členění pohledávek a jejich ocenění Vznik a zánik pohledávky Opravné položky k pohledávkám Odpis pohledávky Zápočet pohledávek a závazků Postoupení pohledávky před lhůtou splatnosti a po lhůtě splatnosti Pohledávky ze smluvních sankcí Pohledávky z hlediska DPH Celý výklad bude doplněn názornými ...
POHLEDÁVKYprávníúčetnídaňovýaspekt

POHLEDÁVKY - právní, účetní a daňový aspekt
Říjen 2021 # Finanční účetnictví # Určeno pro ekonomy, finanční účetní a správce pohledávek. obsah Pohledávky, jejich právní úprava Členění pohledávek a jejich ocenění Vznik a zánik pohledávky Opravné položky k pohledávkám Odpis pohledávky Zápočet pohledávek a závazků Postoupení pohledávky před lhůtou splatnosti a po lhůtě splatnosti Pohledávky ze smluvních sankcí Pohledávky z hlediska DPH Celý výklad bude doplněn názornými ...
POHLEDÁVKYprávníúčetnídaňovýaspekt

Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech po velké novele ZOK - právní a daňové souvislosti
Prosinec 2021 # Odborný program semináře: * Právní část - Povinné a dobrovolné příplatky do vlastního kapitálu mimo základní kapitál ve společnosti a ručením omezeným a akciové společnosti (tvorba ostatních kapitálových fondů) – současný stav poznání - Rozdělování a výplata zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně vracení příplatků ...
Zvyšovánísnižovánívlastníhokapitálukapitálovýchspolečnostechvelkénoveleprávnídaňovésouvislosti

Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost
Listopad 2021 # Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání) * stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby * relativní - absolutní - částečná neplatnost, její důvody a důsledky ...
Smlouvadalšíprávníjednáníexistenceplatnostúčinnost

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022
Listopad 2021 # Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a změny zákona o DPH od 1. 7. 2021 Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: * základní informace o aktuálním stavu ...
KonzultačníseminářpanelovádiskuseuplatňovánívzájemnýmvazbámpředpisůDPHdanipříjmůprávnickýchosobúčetnictví2021roce2022

Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
Prosinec 2021 # Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok - úrok z prodlení - smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti - ...
Smlouvadalšíprávníjednánívznikobsahzániksmluvlimitysmluvnívolnosti

Taxislužba - aktuální právní úprava
Říjen 2021 # Akreditace: MV - AK - PV-74 - 2021; Právní úprava provozování taxislužby (webinář) Cíl semináře Přehledný výklad právní úpravy taxislužby ve smyslu zákona č. 111 - 1994 Sb., o silniční dopravě, se zaměřením na poslední změny právní úpravy a aktuální témata. ...
Taxislužbaaktuálníprávníúprava

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, ukládání povinností, kontrolní prohlídka stavby v současné a budoucí právní úpravě
Říjen 2021 # Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonnými povinnostmi stavebníka a vlastníka každé stavby, s jednotlivými nástroji stavebního úřadu k provádění dozoru a k nápravě vad zjištěných na stavbách, s důvody a podmínkami vstupu na cizí pozemky a do staveb. ...
Zvláštnípravomocistavebníhoúřaduukládánípovinnostíkontrolníprohlídkastavbyv současnébudoucíprávníúpravě

Občanské průkazy a cestovní doklady - změny a dopady nové právní úpravy
Listopad 2021 # Akreditace: MV - AK - PV-366 - 2016; Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel Cíl semináře Prohloubení a doplnění teoretických i praktických znalostí nezbytných pro zajišťování výkonu státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů; seznámení se s chystanými změnami. ...
Občansképrůkazycestovnídokladyzměnydopadynovéprávníúpravy

Právní

Celkem: 62 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Právní

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde