SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; VEŘEJNÝCH

Kurzy: VEŘEJNÝCH

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení

Co nám dává a bere novela zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 7. 2023
Srpen 2023 # Cílem semináře je prohloubit si již základní znalosti o zadávání veřejných zakázek a seznámit se s podstatnými změnami “technické novely“ zákona a uvést její přínosy pro budoucí praxi. Cílem je ukázat, že veřejné zadávání je oblast práva, která je zajímavá, živá a přinášející neustále nové poznatky, výzvy a nová řešení. * • zásady veřejného zadávání po novele, • přehled novelizovaných ustanovení zákona a jejich vysvětlení a příklady možné budoucí aplikace, • ...
dáváberenovelazákonazadáváníveřejnýchzakázek2023

Co nám dává a bere novela zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 7. 2023
Srpen 2023 # Cílem semináře je prohloubit si již základní znalosti o zadávání veřejných zakázek a seznámit se s podstatnými změnami “technické novely“ zákona a uvést její přínosy pro budoucí praxi. Cílem je ukázat, že veřejné zadávání je oblast práva, která je zajímavá, živá a přinášející neustále nové poznatky, výzvy a nová řešení. * • zásady veřejného zadávání po novele, • přehled novelizovaných ustanovení zákona a jejich vysvětlení a příklady možné budoucí aplikace, • ...
dáváberenovelazákonazadáváníveřejnýchzakázek2023

Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé v konkrétních otázkách a odpovědích po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek
Červen 2023 # Z tematických okruhů: * Novelizovaná pravidla komunikace při zadávání veřejných zakázek – pravidla a doporučené postupy komunikace před zahájením zadávacího řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení, komunikace při zadávání mimo zadávací řízení, komunikace mimo zadávání * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota ...
Zadáváníveřejnýchzakázekpokročilékonkrétníchotázkáchodpovědíchnovelizacizákonazadávání

Problematická ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek po jeho aktuální novele
Září 2023 # Z předpokládaných tematických okruhů: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky při jednorázových (předem ohraničitelných) plněních a plněních pravidelné povahy – vliv aktuální novelizace na zadávání pravidelně pořizovaných a trvajících dodávek a služeb, pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování ...
Problematickáustanovenízákonazadáváníveřejnýchzakázekjehoaktuálnínovele

Komentář k aktuálnímu znění zákona o zadávání veřejných zakázek: novelizovaná pravidla postupu v zadávacích řízeních a první praktické ohlasy a aplikační otázky
Říjen 2023 # Z předpokládaného obsahu semináře: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové souvislosti, aplikace pravidel ...
Komentářaktuálnímuzněnízákonazadáváníveřejnýchzakázek:novelizovanápravidlapostupuzadávacíchřízeníchprvnípraktickéohlasyaplikačníotázky

Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek
Listopad 2023 # Základní tematické okruhy: * Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky a stanovení předpokládané hodnoty, dělení zakázek a jejich zadávání po částech, zadávání veřejných zakázek pravidelné povahy * Oznamovací povinnosti zadavatelů před zahájením ...
Zadáváníveřejnýchzakázek:krokkrokempraktickyaktuálnínovelezákonazadávánízakázek

Zadávání veřejných zakázek po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek v konkrétních otázkách a odpovědích pro pokročilé
Prosinec 2023 # Z tematických okruhů: * Novelizovaná pravidla komunikace při zadávání veřejných zakázek – pravidla a doporučené postupy komunikace před zahájením zadávacího řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení, komunikace při zadávání mimo zadávací řízení, komunikace mimo zadávání * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota ...
Zadáváníveřejnýchzakázeknovelizacizákonazadáváníkonkrétníchotázkáchodpovědíchpokročilé

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
Červen 2023 # Program semináře: Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ Soutěžíme HW: * Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; * Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); * Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
Zadáváníveřejnýchzakázekoblastiaktuálnínovelezákonazadávánísouladunejnovějšíjudikaturou

Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
Prosinec 2023 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.) * Překážky na ...
Místníúčelovékomunikacečástochranaúdržbaveřejnýchcest

Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
Listopad 2023 # Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Zohlednění nového občanského zákoníku, následné novely zákona o pozemních komunikacích i aktuální novely občanského ...
Místníúčelovékomunikacečástvznikužíváníveřejnýchcest

Velká novela veřejných zakázek - aktuality a jejich úskalí
Červen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-197 - 2022 webinář; Veřejné zakázky - aktuality a praxe (webinář) ...
Velkánovelaveřejnýchzakázekaktualityjejichúskalí

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
Červen 2023 # Program semináře: Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ Soutěžíme HW: * Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; * Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); * Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
ZadáváníveřejnýchzakázekoblastiaktuálnínovelezákonazadávánísouladunejnovějšíjudikaturouON-LINE

VEŘEJNÝCH

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | VEŘEJNÝCH

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net