SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Veřejné

Školení: Veřejné

Celkem: 24 seminářů, kurzů a/nebo školení

Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek - 2. část - Vymezování předmětu veřejné zakázky a stanovování předpokládané hodnoty, podmínky účasti v zadávacím řízení a problematika vylučování dodavatelů z účasti v zadávacím řízení, problémy posuzová
Únor 2024 # Z plánovaných témat tohoto semináře: * Aktuální právní úprava a judikatura k vymezování předmětu veřejné zakázky a stanovování předpokládané hodnoty veřejné zakázky, sčítání a dělení zakázek, vymezování funkčního celku podle § 18 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek v jednotlivých situacích, postupy v případě trvajících a ...
KomentářzákonuzadáváníveřejnýchzakázekčástVymezovánípředmětuveřejnézakázkystanovovánípředpokládanéhodnotypodmínkyúčastizadávacímřízeníproblematikavylučovánídodavatelůřízeníproblémyposuzová

Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek - 3. část - Mimořádně nízká nabídková cena, zadávání v dynamickém nákupním systému, obchodní podmínky a jejich zpochybňování v zadávacích řízeních, uzavírání smluv na veřejné zakázky a změny závazku ze
Březen 2024 # Z plánovaných témat tohoto semináře: * Aktuální právní úprava a judikatura k otázkám mimořádně nízké nabídkové ceny, identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny jako celku a v jednotlivých položkách položkových přehledů a rozpočtů, zdůvodňování mimořádně nízké nabídkové ceny * Pravidla a postupy při zadávání veřejné zakázky v ...
KomentářzákonuzadáváníveřejnýchzakázekčástMimořádněnízkánabídkovácenadynamickémnákupnímsystémuobchodnípodmínkyjejichzpochybňovánízadávacíchřízeníchuzavíránísmluvveřejnézakázkyzměnyzávazku

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu - - jak nešlápnout vedle při zadávání zakázek malého rozsahu
Prosinec 2023 # Obchodní právo # Určeno pro zaměstnance ministerstev, územně samosprávných celků, nemocnic, pojišťoven, vysokých škol a výzkumných ústavů. cíl Seznámit osoby, které se v rámci své činnosti zabývají zadáváním veřejných zakázek s problematikou při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V rámci semináře budou prezentovány hlavní pojmy a zásady zadávání veřejných zakázek , které se uplatní při zadávání zakázek malého rozsahu. Cílem je též ...
VEŘEJNÉZAKÁZKYmaléhorozsahunešlápnoutvedlezadávánízakázek

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu - - jak nešlápnout vedle při zadávání zakázek malého rozsahu
Červen 2024 # Obchodní právo # Určeno pro zaměstnance ministerstev, územně samosprávných celků, nemocnic, pojišťoven, vysokých škol a výzkumných ústavů. Cíl Seznámit osoby, které se v rámci své činnosti zabývají zadáváním veřejných zakázek s problematikou při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V rámci semináře budou prezentovány hlavní pojmy a zásady zadávání veřejných zakázek , které se uplatní při zadávání zakázek malého rozsahu. Cílem je též upozornit na ...
VEŘEJNÉZAKÁZKYmaléhorozsahunešlápnoutvedlezadávánízakázek

Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
Prosinec 2023 # Program semináře: * Základní principy hmotněprávního a procesního doručování v právním řádu ČR a jejich judikaturní výklad * Vývoj a nedostatky právní úpravy doručování, popis změn doručování – novely občanského soudního řádu a správního řádu, daňový řád, zákon o datových schránkách, jejich nejnovější novely a prováděcí ...
Doručovánípísemnostíveřejnésoukromésféře

Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce po novele zákona o zadávání veřejných zakázek
Únor 2024 # Program semináře: * Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika; * Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na stavební práce – jak je vést a dozvědět se potřebné informace? * Související veřejné zakázky s veřejnou zakázkou na stavební ...
Veřejnézakázky:zadávámestavebníprácenovelezákonazadáváníveřejnýchzakázek

Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software po novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
Březen 2024 # Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu. * Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na ...
Veřejnézakázky:zadávámeinformačnísystémysoftwarenovelezákonazadáváníveřejnýchzakázeksouladunejnovějšíjudikaturou

Veřejné zakázky: píšeme zadávací podmínky po novele zákona o zadávání veřejných zakázek
Květen 2024 # Program: * zadávací podmínky: jejich smysl, obsah a forma, * zadávací podmínky na dodávky, služby a stavební práce jakým způsobem je koncipovat, jaké jsou mezi nimi rozdíly, na co nezapomenout, * režimy a druhy zadávacích řízení a zadávací podmínky: rozdíly mezi režimy a druhy zadávacích řízení (zjednodušené podlimitní ...
Veřejnézakázky:píšemezadávacípodmínkynovelezákonazadáváníveřejnýchzakázek

Veřejné zakázky: jak soutěžit kvalitu?
Duben 2024 # Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů * Zásady 3 E v zadávacím řízení * Ekonomická výhodnost nabídek * Tzv. Quality approach a best value ...
Veřejnézakázky:soutěžitkvalitu?

Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace
Prosinec 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-935 - 2022; Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnosti veřejné správy ve světle právní úpravy i aplikační praxe. Cílová skupina: Seminář přináší praktické informace jak představitelům orgánů a institucí vyřizujících žádosti o informace, tak i žadatelům o informace. Významnou ...
Velkánovelazákonač106Poskytováníinformacíčinnostiveřejnésprávypohledupovinnýchsubjektůžadatelůinformace

Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě
Únor 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-326 - 2023; Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě (webinář) Cíl semináře Plete se Vám neustále kvalifikovaný elektronický podpis s komerčním? A jaký podpis má jakou váhu. Nejste si jistí, kdo je to certifikační autorita? Po absolvování tohoto semináře už Vás nikdo nezaskočí a budete znát odpovědi na tyto ale i mnoho dalších otázek. Zároveň Vám přednášející ukáže praktické příklady, kdy a za jakých okolností se jednotlivé druhy používají a proč je vůbec ...
Elektronicképodpisykomunikaceveřejnésprávě

Účetní závěrka organizací veřejného sektoru 2023 a nový zákon o účetnictví (pro úředníky územních samosprávných celků a těmito ÚSC zřizovaných příspěvkových organizací)
Prosinec 2023 # Odborný program: * 1) Úprava novým zákonem o účetnictví – v závislosti na průběhu jeho legislativního procesu * 2) Předpoklady a zásady obecně i dle zákona o účetnictví, aplikované na účetní závěrku * 3) Časové rozlišování ve formách relevantních pro závěrkové operace (účty „příštích období“, dohadné účty) * 4) ...
Účetnízávěrkaorganizacíveřejnéhosektoru2023novýzákonúčetnictvíproúředníkyúzemníchsamosprávnýchcelkůtěmitozřizovanýchpříspěvkovýchorganizací

Veřejné

Celkem: 24 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Veřejné

Počet kurzů: 111594
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net