SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; ZÁKONÍKU

Kurzy: ZÁKONÍKU

Celkem: 32 seminářů, kurzů a/nebo školení

PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, - novely zákoníku práce - 3denní
Srpen 2022 # Pracovní právo # Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona , konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a prekluze práva po novele ZP 2020 Co je závislá práce ( souvislost s nelegální prací ) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se ...
PRACOVNÍPRÁVOpodrobnývýkladpříkladynovelyzákoníkupráce3denní

PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - - komplexní výklad, dle zákoníku práce - 2denní
Říjen 2022 # Pracovní právo # Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona , konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob Co je závislá práce ( souvislost s nelegální prací ) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se prokazuje pracovněprávní vztah podle zákona o zaměstnanosti, přísné sankce ...
PRACOVNÍPRÁVOPRAXIkomplexnívýkladzákoníkupráce2denní

Cestovní náhrady po novele zákoníku práce včetně zaúčtování a daňových dopadů
Říjen 2022 # Na semináři se dozvíte vše, co je po třeba pracovním cestám a cestovním náhradám. * • předpisy vztahující se k cestovním náhradám, • složky cestovních náhrad, • výpočet tuzemského i zahraničního stravného a kapesného, • náhrady za použití vlastního vozidla, • posuzování dalších výdajů v souvislosti s pracovními cestami, • zahájení a ukončení pracovní cesty, • cestovní náhrady při cestách z domova na pracoviště, • poskytování záloh na ...
Cestovnínáhradynovelezákoníkuprácevčetnězaúčtovánídaňovýchdopadů

Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce
Říjen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Obsah: Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce Vymezení lhůty pro odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Rozdíl mezi předpoklady pro výkon práce a požadavky na výkon práce Osvědčení NBÚ jakožto předpoklad pro výkon sjednané práce a pozbytí jeho platnosti  jakožto ...
zbavitneschopnéhozaměstnancedalšípraxiproblémováustanovenízákoníkupráce

Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
Září 2022 # Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu? * jak se změnila prevenční povinnost? * jak se hradí škoda při zásahu do absolutních práv? * co je to čistá ekonomická ...
Průvodcenáhradouškodynemajetkovéújmyobčanskémzákoníku

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
Říjen 2022 # Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k (novému) občanskému zákoníku –podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl návrh na uzavření smlouvy realizován v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – odchylky od podstatných - ...
Vybranéstáleproblémovéotázkyzávazkovéhoprávapodlenovéhoobčanskéhozákoníku

Praktická aplikace obecných zásad občanského zákoníku, aneb jak číst a používat prvních 14 paragrafů
Říjen 2022 # Odborný program semináře * V čem se projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném? * Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé právo důležitá? * Jak poznám, která ustanovení jsou kogentní a která dispozitivní? Kde je hranice smluvních ujednání? * ...
Praktickáaplikaceobecnýchzásadobčanskéhozákoníkuanebčístpoužívatprvníchparagrafů

Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR
Říjen 2022 # Program semináře: * Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku - význam a podstata přechodných ustanovení k pozemkům a stavbám - východiska předkupního práva - jednotlivá významná rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice předkupního práva (hmotněprávní a ...
PředkupníprávopozemkůmstavbámpodlepřechodnýchustanoveníobčanskéhozákoníkumateriálnípublicitanabýváníneoprávněnéhoaktuálnírozhodovacípraxiNejvyššíhosoudu

Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
Listopad 2022 # Program: * Pojem nemajetkové újmy * Forma a rozsah odčinění * Chráněné statky podle § 2956 o. z. * Zvláštní případy podle § 2971 o. z. * Ztráta osoby blízké (§ 2959 o. z.) * Ublížení na zdraví (§ 2958 o. z.) * Metodika k § 2958 o. z. * Adhezní řízení * Procesní specifika ...
Nemajetkováújmapodlenovéhoobčanskéhozákoníku

Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
Říjen 2022 # Program semináře: Nájem bytu a domu * předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran, nájemní smlouva * nájemné - výše - prodlení, výše úroků z prodlení - zvyšování - jistota - smluvní pokuta * služby a pokuta podle § 13 z. č. 67 - 2013 ...
Nájembytudomuprostorúčelempodnikánínovémobčanskémzákoníku

Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
Říjen 2022 # Program semináře: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě obecně * instituty zákona o státní službě, u kterých se použije zákoník práce * použitelnost občanského zákoníku na právní vztahy státních zaměstnanců * odměňování státních zaměstnanců * odchylky při poskytování platu státním zaměstnancům ...
Služebnízákonvztahuzákoníkuprácepraxi

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce - a aktuality
Únor 2023 # Pracovní právo # Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. cíl Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná či obvykle nesprávně interpretovaná ustanovení zákona a důsledky jejich chybného uplatnění ...
NEJČASTĚJŠÍCHYBYZAMĚSTNAVATELŮaplikacizákoníkupráceaktuality

ZÁKONÍKU

Celkem: 32 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | ZÁKONÍKU

Počet kurzů: 102532
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde