SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; ZADÁVÁNÍ

Školení: ZADÁVÁNÍ

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Nekalá soutěž, duševní vlastnictví a zadávání zakázek v prostředí veřejné správy
Červen 2023 # Obsah semináře Jelikož mnoho jednání v rámci veřejné správy se přímo či nepřímo dotýká jednání v nekalé soutěži, nekalá soutěž se stává opět středem pozornosti nejenom podnikatelů, ale i státní správy. Proto je smyslem semináře seznámení s principy fungování tohoto institutu, včetně navazující, a ve většině případů neoddělitelné, problematiky ...
Nekalásoutěžduševnívlastnictvízadávánízakázekprostředíveřejnésprávy

Co nám dává a bere novela zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 7. 2023
Srpen 2023 # Cílem semináře je prohloubit si již základní znalosti o zadávání veřejných zakázek a seznámit se s podstatnými změnami “technické novely“ zákona a uvést její přínosy pro budoucí praxi. Cílem je ukázat, že veřejné zadávání je oblast práva, která je zajímavá, živá a přinášející neustále nové poznatky, výzvy a nová řešení. * • zásady veřejného zadávání po novele, • přehled novelizovaných ustanovení zákona a jejich vysvětlení a příklady možné budoucí aplikace, • ...
dáváberenovelazákonazadáváníveřejnýchzakázek2023

Co nám dává a bere novela zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 7. 2023
Srpen 2023 # Cílem semináře je prohloubit si již základní znalosti o zadávání veřejných zakázek a seznámit se s podstatnými změnami “technické novely“ zákona a uvést její přínosy pro budoucí praxi. Cílem je ukázat, že veřejné zadávání je oblast práva, která je zajímavá, živá a přinášející neustále nové poznatky, výzvy a nová řešení. * • zásady veřejného zadávání po novele, • přehled novelizovaných ustanovení zákona a jejich vysvětlení a příklady možné budoucí aplikace, • ...
dáváberenovelazákonazadáváníveřejnýchzakázek2023

Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé v konkrétních otázkách a odpovědích po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek
Červen 2023 # Z tematických okruhů: * Novelizovaná pravidla komunikace při zadávání veřejných zakázek – pravidla a doporučené postupy komunikace před zahájením zadávacího řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení, komunikace při zadávání mimo zadávací řízení, komunikace mimo zadávání * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota ...
Zadáváníveřejnýchzakázekpokročilékonkrétníchotázkáchodpovědíchnovelizacizákonazadávání

Problematická ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek po jeho aktuální novele
Září 2023 # Z předpokládaných tematických okruhů: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky při jednorázových (předem ohraničitelných) plněních a plněních pravidelné povahy – vliv aktuální novelizace na zadávání pravidelně pořizovaných a trvajících dodávek a služeb, pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování ...
Problematickáustanovenízákonazadáváníveřejnýchzakázekjehoaktuálnínovele

Komentář k aktuálnímu znění zákona o zadávání veřejných zakázek: novelizovaná pravidla postupu v zadávacích řízeních a první praktické ohlasy a aplikační otázky
Říjen 2023 # Z předpokládaného obsahu semináře: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové souvislosti, aplikace pravidel ...
Komentářaktuálnímuzněnízákonazadáváníveřejnýchzakázek:novelizovanápravidlapostupuzadávacíchřízeníchprvnípraktickéohlasyaplikačníotázky

Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek
Listopad 2023 # Základní tematické okruhy: * Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky a stanovení předpokládané hodnoty, dělení zakázek a jejich zadávání po částech, zadávání veřejných zakázek pravidelné povahy * Oznamovací povinnosti zadavatelů před zahájením ...
Zadáváníveřejnýchzakázek:krokkrokempraktickyaktuálnínovelezákonazadávánízakázek

Zadávání veřejných zakázek po novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek v konkrétních otázkách a odpovědích pro pokročilé
Prosinec 2023 # Z tematických okruhů: * Novelizovaná pravidla komunikace při zadávání veřejných zakázek – pravidla a doporučené postupy komunikace před zahájením zadávacího řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení, komunikace při zadávání mimo zadávací řízení, komunikace mimo zadávání * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota ...
Zadáváníveřejnýchzakázeknovelizacizákonazadáváníkonkrétníchotázkáchodpovědíchpokročilé

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
Červen 2023 # Program semináře: Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ Soutěžíme HW: * Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; * Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); * Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
Zadáváníveřejnýchzakázekoblastiaktuálnínovelezákonazadávánísouladunejnovějšíjudikaturou

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu - - jak nešlápnout vedle při zadávání zakázek malého rozsahu
Červen 2023 # Obchodní právo # Určeno pro zaměstnance ministerstev, územně samosprávných celků, nemocnic, pojišťoven, vysokých škol a výzkumných ústavů. cíl Seznámit osoby, které se v rámci své činnosti zabývají zadáváním veřejných zakázek s problematikou při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V rámci semináře budou prezentovány hlavní pojmy a zásady zadávání veřejných zakázek , které se uplatní při zadávání zakázek malého rozsahu. Cílem je též upozornit na ...
VEŘEJNÉZAKÁZKYmaléhorozsahunešlápnoutvedlezadávánízakázek

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu - - jak nešlápnout vedle při zadávání zakázek malého rozsahu
Prosinec 2023 # Obchodní právo # Určeno pro zaměstnance ministerstev, územně samosprávných celků, nemocnic, pojišťoven, vysokých škol a výzkumných ústavů. cíl Seznámit osoby, které se v rámci své činnosti zabývají zadáváním veřejných zakázek s problematikou při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V rámci semináře budou prezentovány hlavní pojmy a zásady zadávání veřejných zakázek , které se uplatní při zadávání zakázek malého rozsahu. Cílem je též ...
VEŘEJNÉZAKÁZKYmaléhorozsahunešlápnoutvedlezadávánízakázek

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
Červen 2023 # Program semináře: Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ Soutěžíme HW: * Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; * Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); * Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
ZadáváníveřejnýchzakázekoblastiaktuálnínovelezákonazadávánísouladunejnovějšíjudikaturouON-LINE

ZADÁVÁNÍ

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | ZADÁVÁNÍ
[?]


Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net