SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; aplikační

Školení: aplikační

Celkem: 12 seminářů, kurzů a/nebo školení

Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024
Březen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-70 - 2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe (webinář) Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v oblasti vydávání jednotného environmentálního stanoviska (JES) od 1.1.2024, Jedná se o nový  nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí , zavedený zákonem č. 148 - 2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku JES se vydává ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry ...
JednotnéenvironmentálnístanoviskoJESaplikačnípraxe112024

Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024
Duben 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022; Zákon o odpadech (webinář) Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktuální právní úpravy s důrazem na její aplikaci v praxi měst a ...
Novýzákonodpadechaplikačnípraxeobce2024

Zákon o obcích – aplikační praxe a změny 2024
Duben 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-464 - 2021; Zákon o obcích – aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky se základním zásadami zákona o obcích při každodenním výkonu činnosti v samostatné působnosti na obci. Výklad je postaven na příkladech z praxe, upozorní na časté chyby, úskalí a seznámí s aktuálními poznatky a  doporučeními pro praxi. Účastníci semináře se seznámí s novelou zákona o obcích aktuálně projednávanou v PS ...
Zákonobcíchaplikačnípraxezměny2024

Zákon o hl. městě Praze - aplikační praxe po novele
Květen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-53 - 2024; Zákon o hl. městě Praze - aplikační praxe po novele (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikační praxí zákona č. 131 - 2000 Sb., o hlavním městě Praze se zaměřením se na novelu zákona účinnou od 1.1.2024 a její dopad v praxi, problematické pasáže tohoto zákona a souvisejících právních předpisů. Účastníci budou též upozorněni na nejčastější, která bývají zjištěna při kontrolní činnosti vykonávané Magistrátem hlavního města Prahy. ...
ZákonměstěPrazeaplikačnípraxenovele

Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně novely zákoníku práce a výhled dalších novel zákoníku práce pro rok 2024 - konference
Duben 2024 # České pracovní právo doznalo zásadních změn novelou zákoníku práce účinnou z převážné části od 1. 10. 2023. Ať už jde o digitalizaci HR agendy, nová pravidla pro práci na DPP a DPČ či o home office, změn bylo velké množství. Ještě přitom ani nedosedl prach a už se zvažují změny další, měnící např. pravidla působení více odborových organizací u ...
Aplikačníproblémypoznatkypraxeohledněnovelyzákoníkuprácevýhleddalšíchnovel2024konference

Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně novely zákoníku práce a výhled dalších novel zákoníku práce pro rok 2024 - konference - ON-LINE
Duben 2024 # České pracovní právo doznalo zásadních změn novelou zákoníku práce účinnou z převážné části od 1. 10. 2023. Ať už jde o digitalizaci HR agendy, nová pravidla pro práci na DPP a DPČ či o home office, změn bylo velké množství. Ještě přitom ani nedosedl prach a už se zvažují změny další, měnící např. pravidla působení více odborových organizací u ...
Aplikačníproblémypoznatkypraxeohledněnovelyzákoníkuprácevýhleddalšíchnovel2024konferenceON-LINE

Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legisla
Duben 2024 # Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 - 1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu - ...
ObčansképrůkazycestovnídokladyzásadnízměnyzavedenímbiometrickýchúdajůobčanskéhoprůkazunovinkyúsekuobčanskýchprůkazůcestovníchdokladůzkušenostiproblémyaplikačnípraxeúpravyaplikaceC227připravovanélegisla

Pravidla veřejné podpory v aplikační praxi
Květen 2024 # Obsah semináře: * Co je veřejná podpora? Vymezení definičních znaků veřejné podpory s přihlédnutím k aktuální rozhodovací praxi institucí EU. Opatření veřejnou podporu nezakládající. * Postup poskytovatelů po závěru, že opatření zakládá veřejnou podporu. Aplikace výjimek umožňujících poskytnutí veřejné podpory. Prenotifikace, ...
Pravidlaveřejnépodporyaplikačnípraxi

Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legisla
Červen 2024 # Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 - 1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu - ...
ObčansképrůkazycestovnídokladyzásadnízměnyzavedenímbiometrickýchúdajůobčanskéhoprůkazunovinkyúsekuobčanskýchprůkazůcestovníchdokladůzkušenostiproblémyaplikačnípraxeúpravyaplikaceC227připravovanélegisla

Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legisla
Duben 2024 # Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 - 1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu - ...
ObčansképrůkazycestovnídokladyzásadnízměnyzavedenímbiometrickýchúdajůobčanskéhoprůkazunovinkyúsekuobčanskýchprůkazůcestovníchdokladůzkušenostiproblémyaplikačnípraxeúpravyaplikaceC227připravovanélegisla

Pravidla veřejné podpory v aplikační praxi - ON-LINE
Květen 2024 # Obsah semináře: * Co je veřejná podpora? Vymezení definičních znaků veřejné podpory s přihlédnutím k aktuální rozhodovací praxi institucí EU. Opatření veřejnou podporu nezakládající. * Postup poskytovatelů po závěru, že opatření zakládá veřejnou podporu. Aplikace výjimek umožňujících poskytnutí veřejné podpory. Prenotifikace, ...
PravidlaveřejnépodporyaplikačnípraxiON-LINE

Občanské průkazy a cestovní doklady - zásadní změny se zavedením biometrických údajů do občanského průkazu, novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe, úpravy aplikace C227, připravované legisla
Červen 2024 # Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 - 1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu - ...
ObčansképrůkazycestovnídokladyzásadnízměnyzavedenímbiometrickýchúdajůobčanskéhoprůkazunovinkyúsekuobčanskýchprůkazůcestovníchdokladůzkušenostiproblémyaplikačnípraxeúpravyaplikaceC227připravovanélegisla

aplikační

Celkem: 12 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | aplikační

Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net