SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; další

Školení: další

Celkem: 36 seminářů, kurzů a/nebo školení

Lektor dalšího vzdělávání, rekvalifikace MŠMT ČR
Září 2022 # Kurz je určen všem, kdo chtějí získat schopnosti a dovednosti pro práci lektora dalšího vzdělávání. Vhodné také pro interní školitele ve firmách, pro osoby, které se již zabývají vzdělávací či poradenskou činností a pro všechny, kdo by rádi předali své znalosti ostatním, ale nemají potřebnou odvahu, profesní kompetence či zkušenosti. Součástí kurzu je také tvorba vlastní vzdělávací akce pod vedením zkušeného odborníka a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu ...
LektordalšíhovzdělávánírekvalifikaceMŠMT

Lektor dalšího vzdělávání
Září 2022 # Absolvent získá mimo jiné také znalosti verbální a neverbální komunikace a zlepší svůj projev, což využije nejen při výuce, ale také v osobním ...
Lektordalšíhovzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání
Srpen 2022 # Uchazečům, kteří si chtějí či potřebují zvýšit kvalifikaci. Mají svoji kvalifikaci a chtějí předávat zkušenosti. Pracují či chtějí pracovat jako interní lektoři ve firmách. Potřebují zlepšit své prezentační dovednosti a získat pozornost publika. Chtějí začít podnikat jako OSVČ. Kurz je možné realizovat online a zkoušku složit v těchto městech: Praha, Plzeň, Česká Lípa, ...
Lektordalšíhovzdělávání

Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů
Říjen 2022 # Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize), a nově též výrazným omezením některých informací v radničních médiích v průběhu volební kampaně. Tyto typy šíření informací podléhají právní regulaci a je třeba při jejich používání dbát principů, vyplývajících ze svobodné soutěže politických sil, svobody projevu, zákazu ...
Radničníperiodikadalšímédiapraxiobcíměstkrajů

Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů
Říjen 2022 # Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize), a nově též výrazným omezením některých informací v radničních médiích v průběhu volební kampaně. Tyto typy šíření informací podléhají právní regulaci a je třeba při jejich používání dbát principů, vyplývajících ze svobodné soutěže politických sil, svobody projevu, zákazu ...
Radničníperiodikadalšímédiapraxiobcíměstkrajů

JEDNÁNÍ S PODŘÍZENÝMI A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ - pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky - 2denní
Říjen 2022 # Organizační management a vedení lidí # Naučit se techniky účinného jednání s lidmi Získat dovednost vést klíčové rozhovory Získat schopnost předcházet konfliktním situacím, a pokud přesto nastanou, dokázat je dobře řešit obsah 1. den Role liniového manažera, mistra v moderní organizaci Komunikační dovednost jako základní nástroj úspěchu v práci s lidmi Styly řízení a jejich uplatnění v praxi ...
JEDNÁNÍPODŘÍZENÝMIZVLÁDÁNÍKONFLIKTNÍCHSITUACÍliniovýmanagementmistrydalšívedoucípracovníky2denní

Cestovní náhrady aktuálně a ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
Říjen 2022 # Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a s poskytováním cestovních náhrad v praxi. A také s oblastmi, které z důvodu nejednoznačnosti právních předpisů působí v praxi mnohé problémy a nejasnosti ohledně správného postupu. Na semináři můžete konzultovat konkrétní otázky ze své praxe. * • zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah, • vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, • odlišnosti v ...
Cestovnínáhradyaktuálněvazbězákondaníchpříjmůdalšíprávnípředpisy

Ochrana dětí na internetu před sexuálními predátory, kyberšikanou a dalšími hrozbami
Srpen 2022 # Akreditace: MPSV - A2019 - 0199-SP - PC - PP - VP, Název akreditace: Úvod do kyberšikany MŠMT - 1037 - 2017-1-177, Název akreditace: Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa Cíl semináře Cílem semináře je zacelit propast mezi internetovými znalostmi dětí, pedagogických pracovníků a rodičů. Děti předběhly své rodiče a pedagogické pracovníky. V oblasti kyberprostoru se často pohybují s nevídanou lehkostí. Na útok sexuálního predátora, kyberšikanu a další rizikové jevy, které na ně na ...
Ochranadětíinternetupředsexuálnímipredátorykyberšikanoudalšímihrozbami

Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce
Říjen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Obsah: Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce Vymezení lhůty pro odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Rozdíl mezi předpoklady pro výkon práce a požadavky na výkon práce Osvědčení NBÚ jakožto předpoklad pro výkon sjednané práce a pozbytí jeho platnosti  jakožto ...
zbavitneschopnéhozaměstnancedalšípraxiproblémováustanovenízákoníkupráce

Vymáhání pohledávek (z místních poplatků a dalších) dle daňového řádu
Prosinec 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-416 - 2017; Vymáhání pohledávek dle daňového řádu Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti vymáhání pohledávek dle zákona č. 280 - 2009 Sb., daňový řád, se zaměřením na specifika vymáhání místních poplatků úředníky obecních úřadů.  ...
Vymáhánípohledávekmístníchpoplatkůdalšíchdaňovéhořádu

Lektor dalšího vzdělávání, zkouška z profesní kvalifikace
Září 2022 # Máte ambice stát se lektorem? Chcete vyučovat, ale vzdělávací společnosti požadují potvrzení o Vaši odbornosti? Nebo byste si rádi sami pořádali kurzy a semináře, ale potřebujete účastníkům ukázat nějaké záruky svých schopností? Vykonejte jednu zkoušku a získáte celostátně platný certifikát, kterým můžete kdykoli prokázat, že jste odborníkem na vytváření i realizaci vzdělávacích aktivit. Pokud se obáváte, že nemáte potřebné znalosti pro úspěšné vykonání zkoušky, můžete využít také r...
Lektordalšíhovzdělávánízkouškaprofesníkvalifikace

Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
Prosinec 2022 # Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok - úrok z prodlení - smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti - ...
Smlouvadalšíprávníjednánívznikobsahzániksmluvlimitysmluvnívolnosti

další

Celkem: 36 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | další

Počet kurzů: 102887
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net