SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; judikatura

Školení: judikatura

Celkem: 21 seminářů, kurzů a/nebo školení

Nájem bytu a nebytových prostor - aktuální judikatura NS
Březen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-820 - 2023; Nájem bytů a nájem nebo výpůjčka nebytových prostor a pozemků (webinář) Cíl semináře Seminář Nájem bytu a nebytových prostor-aktuální judikatura NS přináší podrobný výklad zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem podnikání. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na nová rizika a výkladové nejasnosti, které praxe přináší. ...
Nájembytunebytovýchprostoraktuálníjudikatura

Poslední zásadní novela zákona č.106 - 1999 Sb. - svobodný přístup k informacím: aktuální problémy a soudní judikatura
Březen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-955 - 2022; Novela zákona č. 106 - 1999 Sb. – svobodný přístup k informacím, aktuální problémy a soudní judikatura (webinář) Cíl semináře Cílem semináře bude provést posluchače klíčovými procesními i hmotněprávními instituty zákona č. 106 - 1999 Sb., jejich výkladem ze strany správních soudů a Ústavního soudu a v neposlední řadě změnami, které doznaly podle novely zákona č. 241 - 2022 Sb.  ...
Poslednízásadnínovelazákonač1061999svobodnýpřístupinformacím:aktuálníproblémysoudníjudikatura

Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura
Březen 2024 # Z odborného programu semináře (výběrově): * Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním? * Problém tzv. značek kvality. * Užití státní vlajky (české či cizího státu) k obchodním účelům jako nekalosoutěžní jednání? * Prezentování produktů jako kanadských bez relevantní souvislosti s ...
Nekalásoutěžaktuálníproblémyjudikatura

Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy
Březen 2024 # Program: * základní podmínky povinnosti k náhradě újmy – tzv. odpovědnostní typy * porušení prevenční povinnosti * předsmluvní odpovědnost * náhrada újmy z provozu dopravních prostředků * vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel * další objektivní typy o...
Aktuálníjudikaturanáhraděškodynemajetkovéújmy

Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok
Duben 2024 # Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace a obchodní rejstřík - obecné otázky - společnost s ručením omezeným - akciová společnost - družstvo * smluvní a závazkové právo - určitost, platnost, účinnost, obsah a výklad právního ...
Obchodněprávníjudikaturaposlednípůlrok

Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně
Duben 2024 # Základní témata semináře: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * zásady práce s judikaturou správních soudů * judikatura správních soudů z oblasti stavebního práva a nové stavební právo - organizace veřejné správy (výkon státní správy a samosprávy, ...
Novýstavebnízákonjudikaturavěcechstavebníchaktuálně

Správní soudnictví pro pokročilé - judikatura k soudnímu přezkumu - NOVÁ TÉMATA
Červen 2024 # Příklady vybraných základních témat semináře: * Judikatura k žalobním typům ve správním soudnictví a jejich prostupnosti * Paternalismus správních soudů (nejen procesní?) * Vývoj judikatury k pojmu „rozhodnutí správního orgánu“ * Relevantní skutek a právo při přezkumu správních rozhodnutí * Úskalí ...
SprávnísoudnictvípokročiléjudikaturasoudnímupřezkumuNOVÁTÉMATA

Přestupkové právo a judikatura správních soudů
Červen 2024 # Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je v účinnosti již sedm let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové. Přednáška, pojatá diskusní formou, bude na vybraných příkladech analyzovat praktické problémy aplikace přestupkového práva, například: * ...
Přestupkovéprávojudikaturasprávníchsoudů

Nový stavební zákon v detailu - Územní plánování - použitelná judikatura
Březen 2024 # Program semináře: * Základní pojmy územního plánování (§ 12) * Působnost ve věcech územního plánování (§ 19–29) * Cíle a úkoly územního plánování, charakter území v judikatuře * Ukládání, zveřejňování a doručování dokumentů – rozlišení a použití jednotlivých institutů v judikatuře * Dotčené orgány v ...
NovýstavebnízákondetailuÚzemníplánovánípoužitelnájudikatura

Insolvenční řízení a preventivní restrukturalizace - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura
Květen 2024 # Program: * Druhy pohledávek v insolvenčním řízení * Způsob uplatňování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení * Výkon práv věřitelů spojených s pohledávkou v insolvenčním řízení; hlasovací právo * Způsob uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení v závislosti na způsobu řešení ...
Insolvenčnířízenípreventivnírestrukturalizacevěřiteléuplatňováníuspokojovánípohledávekaktuálnívýkladovéproblémyjudikatura

Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona
Červen 2024 # Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu * Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením * Volba způsobu oddlužení * Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty * ...
Insolvenčnířízenířešeníúpadkuoddluženímaktuálnívýkladovéproblémyjudikaturavčetněinformacínoveleinsolvenčníhozákona

Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE
Březen 2024 # Program: * základní podmínky povinnosti k náhradě újmy – tzv. odpovědnostní typy * porušení prevenční povinnosti * předsmluvní odpovědnost * náhrada újmy z provozu dopravních prostředků * vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel * další objektivní typy o...
AktuálníjudikaturanáhraděškodynemajetkovéújmyON-LINE

judikatura

Celkem: 21 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | judikatura

Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net