SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; judikatura

Školení: judikatura

Celkem: 40 seminářů, kurzů a/nebo školení

Nájem bytu a nebytových prostor - aktuální judikatura NS
Srpen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017; Nájem bytů a nájem nebo výpůjčka nebytových prostor a pozemků Cíl semináře Seminář Nájem bytu a nebytových prostor-aktuální judikatura NS přináší podrobný výklad zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem podnikání. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na nová rizika a výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Výklad ...
Nájembytunebytovýchprostoraktuálníjudikatura

Judikatura Ústavního soudu České republiky v oblasti věcných práv
Prosinec 2024 # Seminář bude zaměřen na judikaturu Ústavního soudu zejména v následujících oblastech: * přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám * problematika tzv. přestavků * společné jmění manželů * podílové spoluvlastnictví * nezbytná cesta * mimořádné vydržení vlastnického práva * s...
JudikaturaÚstavníhosouduČeskérepublikyoblastivěcnýchpráv

Obchodněprávní judikatura za poslední půlrok
Říjen 2024 # Seminář se zaměří na rozhodnutí z následujících oblastí: * obchodní korporace a obchodní rejstřík - obecné otázky - společnost s ručením omezeným - akciová společnost - družstvo * smluvní a závazkové právo - určitost, platnost, účinnost, obsah a výklad právního jednání ...
Obchodněprávníjudikaturaposlednípůlrok

Insolvenční řízení a preventivní restrukturalizace - věřitelé (uplatňování a uspokojování pohledávek) - novela, aktuální výkladové problémy a judikatura
Říjen 2024 # Program: * Druhy pohledávek v insolvenčním řízení * Způsob uplatňování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení * Výkon práv věřitelů spojených s pohledávkou v insolvenčním řízení; hlasovací právo * Způsob uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení v závislosti na způsobu řešení ...
Insolvenčnířízenípreventivnírestrukturalizacevěřiteléuplatňováníuspokojovánípohledáveknovelaaktuálnívýkladovéproblémyjudikatura

Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně
Říjen 2024 # Základní témata semináře: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * zásady práce s judikaturou správních soudů * judikatura správních soudů z oblasti stavebního práva a nové stavební právo - organizace veřejné správy (výkon státní správy a samosprávy, ...
Novýstavebnízákonjudikaturavěcechstavebníchaktuálně

Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - novela, aktuální výkladové problémy a judikatura
Listopad 2024 # Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu * Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením * Volba způsobu oddlužení * Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty * ...
Insolvenčnířízenířešeníúpadkuoddluženímnovelaaktuálnívýkladovéproblémyjudikatura

Poslední zásadní novela zákona č.106 - 1999 Sb. - svobodný přístup k informacím: aktuální problémy a soudní judikatura
Červen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-955 - 2022; Novela zákona č. 106 - 1999 Sb. – svobodný přístup k informacím, aktuální problémy a soudní judikatura (webinář) Cíl semináře Cílem semináře bude provést posluchače klíčovými procesními i hmotněprávními instituty zákona č. 106 - 1999 Sb., jejich výkladem ze strany správních soudů a Ústavního soudu a v neposlední řadě změnami, které doznaly podle novely zákona č. 241 - 2022 Sb.  ...
Poslednízásadnínovelazákonač1061999svobodnýpřístupinformacím:aktuálníproblémysoudníjudikatura

Nový stavební zákon v detailu - územní plánování a použitelná judikatura
Září 2024 # Program semináře: * Základní pojmy územního plánování (§ 12) * Působnost ve věcech územního plánování (§ 19–29) * Cíle a úkoly územního plánování * charakter území v judikatuře * Dotčené orgány v procesu územního plánování a jejich vyjádření, stanoviska, závaznost, změna podmínek a řešení rozporů v ...
Novýstavebnízákondetailuúzemníplánovánípoužitelnájudikatura

Nový stavební zákon v detailu - Stavební řád a použitelná judikatura
Září 2024 # Program semináře: * Záměr a další základní pojmy stavebního řádu (§ 4–14) * Působnost ve věcech stavebního řádu (§ 30–35) * Obecná ustanovení – podání, doručování, digitalizace (§ 171–173) * Úkony před zahájením řízení – předběžné informace, vyjádření, stanoviska a jejich přezkum (§ 174–181) vč. úpravy dotčených ...
NovýstavebnízákondetailuStavebnípoužitelnájudikatura

Nový stavební zákon v detailu - Stavební právo hmotné, prováděcí předpisy a použitelná judikatura
Říjen 2024 # Program semináře: * Stavby a další základní pojmy stavebního práva hmotného * Požadavky na výstavbu * Výjimky a odchylná řešení * Požadavky na vymezování pozemků * Požadavky na umísťování staveb * Technické požadavky na stavby * Podzákonné prováděcí předpisy * Městské stavební ...
NovýstavebnízákondetailuStavebníprávohmotnéprováděcípředpisypoužitelnájudikatura

Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o novele insolvenčního zákona
Červen 2024 # Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu * Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením * Volba způsobu oddlužení * Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty * ...
Insolvenčnířízenířešeníúpadkuoddluženímaktuálnívýkladovéproblémyjudikaturavčetněinformacínoveleinsolvenčníhozákona

Judikatura Ústavního soudu České republiky v oblasti věcných práv - ON-LINE
Červen 2024 # Seminář bude zaměřen na judikaturu Ústavního soudu zejména v následujících oblastech: * přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám * problematika tzv. přestavků * společné jmění manželů * podílové spoluvlastnictví * nezbytná cesta * mimořádné vydržení vlastnického práva * s...
JudikaturaÚstavníhosouduČeskérepublikyoblastivěcnýchprávON-LINE

judikatura

Celkem: 40 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | judikatura

Počet kurzů: 123612
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net