SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; oblast

Školení: oblast

Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školení

MASÉR PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ
Srpen 2023 # Cílové znalosti poučen o kompetencích k výkonu svého povolání zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení zná základy somatologie se zaměřením na pohybový systém je orientován v základech psychologie a komunikace ovládá teorie masáží včetně jejich indikací a kontraindikací zvládá teorii fyzikální léčby – aplikaci tepla, zábalu a vodoléčebných procedur Cílové ...
MASÉROBLASTZDRAVOTNICTVÍ

Oblast pracovněprávních vztahů v judikatuře a praxi
Červen 2023 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Čtyřdenní seminář přináší jedinečnou příležitost vyslechnout si výklad soudců Nejvyššího soudu ČR, kteří v pracovněprávních vztazích rozhodují v konečné instanci, a proto je v případném sporu rozhodující jejich názor, byť by byl odlišný od názoru jiných právníků. Poznatky z výkladu přednášejících mohou v budoucnu pomoci nejednomu úřadu vyřešit sporné situace správným způsobem a ušetřit tak finanční prostředky, čas i energii. 6.6.2023 ...
Oblastpracovněprávníchvztahůjudikatuřepraxi

MASÉR pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví - rekvalifikační kurz
Červen 2023 # Pro ty z Vás, kteří chcete pracovat jako regenerační masér a uplatnit se tak v širokém okruhu regeneračních zařízení, saun, fitnesů, solárií, sportovních klubů, sportovních areálů a také jako živnostník. Absolvent získává celostátně platné osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost v oboru „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“, Toto osvědčení je akreditováno u MŠMT ČR pod číslem jednacím: 055 - 2009–50-R a splňuje všechny požadavky živnostenského zákona pro následné vydání „Živ...
MASÉRsportovnírekondičnímasážemimooblastzdravotnictvírekvalifikačníkurz

Kompletní know-how celního řízení - Praktické informace z oblasti provádění celních operací
Listopad 2023 # Naučte se rozumět celnímu řízení a staňte se profesionálními celními deklaranty Zboží dovážené na území EU podléhá celnímu dohledu. V celním řízení se rozhoduje o propuštění zboží do deklarantem navrhovaného celního režimu, nebo se zboží přiděluje jiné celně schválené určení. V případech stanovených zákonem pak dochází k vyměření cla ...
Kompletníknow-howcelníhořízeníPraktickéinformaceoblastiprováděnícelníchoperací

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou
Červen 2023 # Program semináře: Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ Soutěžíme HW: * Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; * Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); * Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
Zadáváníveřejnýchzakázekoblastiaktuálnínovelezákonazadávánísouladunejnovějšíjudikaturou

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2024
Listopad 2023 # Obsah semináře: Změny v pracovněprávní oblasti Změny v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změny v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP * Nejdůležitější změny: - Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21). - ...
Změnyoblastimzdovépersonálníagendyroce2024

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT po aktuální novele zákona o zadávání veřejných zakázek a v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
Červen 2023 # Program semináře: Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ Soutěžíme HW: * Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; * Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); * Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
ZadáváníveřejnýchzakázekoblastiaktuálnínovelezákonazadávánísouladunejnovějšíjudikaturouON-LINE

Rodinné právo v praxi matrik včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
Říjen 2023 # Program semináře: * PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA * MANŽELSTVÍ - Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci; před orgánem církve nebo náboženské společnosti - Doklady potřebné k uzavření manželství, promíjení - Uzavření manželství před ZÚ ČR v cizině - Uzavření manželství SO ČR v ...
Rodinnéprávopraximatrikvčetněinformacínavrhovanéprávníúpravětétooblasti

Jméno a příjmení v matriční praxi včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
Říjen 2023 # Program semináře: I. PRÁVNÍ ÚPRAVA II. JMÉNO * 1. Užívání jména * 2. Zápis jména dítěte do knihy narození * 3. Užívání dvou jmen - zdvojené jméno * 4. Prohlášení o užívání druhého jména * 5. Užívání otčestva (jména po otci) * 6. Užívání české podoby ciz...
Jménopříjmenímatričnípraxivčetněinformacínavrhovanéprávníúpravětétooblasti

Matrika včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti
Listopad 2023 # Program semináře: * Úvod - historie, platná právní úprava * Působnost na úseku matrik * Matrika, matriční kniha * Provádění zápisů do matričních knih, způsob, místo lhůty * Dodatečné zápisy, dodatečné záznamy, opravy chyb * Sbírka listin – pojem, vedení, nahlížení, potvrzení * Příslušnost ...
Matrikavčetněinformacínavrhovanéprávníúpravětétooblasti

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2024 - ON-LINE
Listopad 2023 # Obsah semináře: Změny v pracovněprávní oblasti Změny v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změny v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP * Nejdůležitější změny: - Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21). - ...
Změnyoblastimzdovépersonálníagendyroce2024ON-LINE

Rodinné právo v praxi matrik včetně informací o navrhované právní úpravě v této oblasti - ON-LINE
Říjen 2023 # Program semináře: * PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA * MANŽELSTVÍ - Uzavření manželství – před orgánem veřejné moci; před orgánem církve nebo náboženské společnosti - Doklady potřebné k uzavření manželství, promíjení - Uzavření manželství před ZÚ ČR v cizině - Uzavření manželství SO ČR v ...
RodinnéprávopraximatrikvčetněinformacínavrhovanéprávníúpravětétooblastiON-LINE

oblast

Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | oblast

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net