SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; orgánů

Kurzy: orgánů

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Výkon funkce statutárního orgánu s.r.o. a a.s., souběh funkcí a odlišnosti od postavení vedoucího zaměstnance v roce 2024
Říjen 2024 # Cílem semináře je podrobně vysvětlit rozdíly v právním postavení zaměstnance podle zákoníku práce a člena statutárního orgánu podle zákona o obchodních korporacích. V rámci semináře budou účastníci seznámeni s právní úpravou, kterou se povinně řídí vztah člena statutárního orgánu a společnosti, a bude vysvětleno, jak tuto úpravu co nejvíce přiblížit běžnému pracovnímu poměru se všemi nároky na odměnu, benefity, cestovní náhrady, dovolenou, překážky v práci apod. Zvláštní pozornost zaslouží též ...
Výkonfunkcestatutárníhoorgánusroassouběhfunkcíodlišnostipostavenívedoucíhozaměstnanceroce2024

Výkon funkce statutárního orgánu s.r.o. a a.s., souběh funkcí a odlišnosti od postavení vedoucího zaměstnance v roce 2024
Říjen 2024 # Cílem semináře je podrobně vysvětlit rozdíly v právním postavení zaměstnance podle zákoníku práce a člena statutárního orgánu podle zákona o obchodních korporacích. V rámci semináře budou účastníci seznámeni s právní úpravou, kterou se povinně řídí vztah člena statutárního orgánu a společnosti, a bude vysvětleno, jak tuto úpravu co nejvíce přiblížit běžnému pracovnímu poměru se všemi nároky na odměnu, benefity, cestovní náhrady, dovolenou, překážky v práci apod. Zvláštní pozornost zaslouží též ...
Výkonfunkcestatutárníhoorgánusroassouběhfunkcíodlišnostipostavenívedoucíhozaměstnanceroce2024

Úskalí aplikace umělé inteligence nejen v praxi správních orgánů
Září 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-217 - 2024; Úskalí aplikace umělé inteligence nejen v praxi správních orgánů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou aplikace umělé inteligence v procesu správního řízení, upozornit na zákonné limity a nástrahy, připravované změny její regulace a vyvolat diskuzi o praktickém využití. ...
Úskalíaplikaceuměléinteligencenejenv praxisprávníchorgánů

Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – podle nového stavebního zákona od 1.1.2024
Listopad 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-639 - 2021, Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou velmi složité problematiky ochrany veřejného zájmu v řízeních podle nového stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů, upozornit je na problémové otázky právní úpravy a na jejich řešení. Seminář bude zaměřen zejména na postavení dotčených orgánů, ...
Ochranaveřejnéhozájmuřízeníchpodlestavebníhozákonaprostřednictvímdotčenýchorgánůnového112024

Správní řád v praxi – příklady s judikaturou včetně požadavků na závazná stanoviska dotčených orgánů
Říjen 2024 # Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních orgánů. Základní zásady činnosti správních orgánů. Zásady, jejichž porušení účastníci řízení nejčastěji namítají - zásada materiální pravdy, zásada legitimního čekávání, zásada ochrany dobré víry, poučovací povinnost a její rozsah; zásada ochrany veřejného zájmu, zásada ...
Správnípraxipříkladyjudikaturouvčetněpožadavkůzávaznástanoviskadotčenýchorgánů

Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů – správní rozhodnutí
Listopad 2024 # Správní řízení a rozhodnutí . Správní řízení formální a neformální. Účel správního řízení a jeho postup v základních etapách. Rozhodnutí jako výsledek správního řízení. Charakteristické znaky a vlastnosti správního rozhodnutí. Náležitosti rozhodnutí - obsahové a formální. Podrobný rozbor obsahových náležitostí, zejména výrokové části a ...
Aplikacesprávníhořádupraxisprávníchorgánůsprávnírozhodnutí

orgánů

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | orgánů

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net