SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; příkladech

Kurzy: příkladech

Celkem: 24 seminářů, kurzů a/nebo školení

FINANČNÍ CONTROLLING - moderní metody v příkladech
Březen 2023 # Ekonomický management # Určeno pro podnikatele, začínající pracovníky controllingu, finanční manažery a jejich spolupracovníky s controllingovými úkoly a všechny, kteří potřebují ve své praxi orientaci v moderních metodách controllingu využitelných pro řízení a podnikové plánování, podnikové finance či finanční analýzu. Kurz je možné absolvovat v kombinaci s kurzem Finanční controlling pro pokročilé – praktické nástroje s využitím Excelu. cíl Představit ...
FINANČNÍCONTROLLINGmodernímetodypříkladech

CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
Duben 2023 # Ekonomický management # Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli sami účtovat . Tedy pro každého, kdo ve své praxi potřebuje být schopen celý systém účetnictví pochopit a využít jej například pro podnikové plánování či finanční analýzu. cíl Cíl: Představit účetnictví a účetní systém coby zdroj informací o firmě co možná nejsrozumitelnějším způsobem ...
ZNÁTEKONOMÚČETNICTVÍsrozumitelnésouvislostiúčetnictvípříkladech

DPH V PŘÍKLADECH - - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní
Květen 2023 # Daně # 1. den Předmět daně z přidané hodnoty Základní pojmy Stanovení obratu od 1. 1. 2023, registrace plátce a identifikované osoby Stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby, obchodování v řetězci Místo plnění při prodeji zboží na dálku Poukazy – jednoúčelový, víceúčelový Pořízení zboží z jiného členského státu, třístranný obchod Dovoz zboží , stanovení základu daně, osvobození od daně ...
PŘÍKLADECHpodrobnývýkladzačátečníkymírněpokročilé2denní

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ v příkladech - - komplexní výklad - 2denní
Srpen 2023 # Mzdové účetnictví # Účastníci obdrží soubor složitých příkladů, které budou podrobně vysvětleny , včetně odkazů na právní předpisy. obsah Rozvrhování pracovní doby Rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba Práce přesčas a její posuzování, evidence práce přesčas Mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a její koncepce Proplácení práce přesčas a náhradní volno za práci přesčas Výkon práce ve svátek, náhradní ...
MZDOVÉÚČETNICTVÍpříkladechkomplexnívýklad2denní

Dovolená – vysvětlení na praktických příkladech
Prosinec 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Cíl semináře Na praktických příkladech názorně vysvětlit úpravu dovolené s důrazem na změny účinné od 1. ledna 2021 a navazující výkladové a aplikační problémy. Výklad se tak zaměří i na složitější situace spojené např. se změnou úvazku v průběhu roku, pružným rozvržením pracovní doby nebo čerpáním dovolené po skončení mateřské dovolené. ...
Dovolenávysvětlenípraktickýchpříkladech

DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - - účetní a daňový aspekt
Duben 2023 # Finanční účetnictví # Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. obsah Právní úprava dlouhodobého majetku Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Pořízení dlouhodobého majetku Ocenění dlouhodobého majetku Opravy vs. technické zhodnocení dlouhodobého majetku Technické zhodnocení najatého dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého majetku (odpisový ...
DLOUHODOBÝMAJETEKPOKROČILÉpříkladechúčetnídaňovýaspekt

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ - v příkladech
Květen 2023 # Pracovní právo # Určeno pro mzdové účetní, personalisty, zaměstnance zabývající se bezpečností práce a vedoucí zaměstnance. cíl Na semináři se účastníci seznámí s povinnostmi zaměstnavatelů v oblasti zajištění a dodržování zásad při předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání a dále s případným řešením pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňováním. Součástí budou podrobné materiály obsahující celou řadu závazných vzorů, tiskopisů, ...
ODŠKODŇOVÁNÍPRACOVNÍCHÚRAZŮNEMOCÍPOVOLÁNÍpříkladech

DANĚ Z PŘÍJMŮ 2022 - 2023 v příkladech - - aktuality a nejčastější chyby
Leden 2023 # Daně # Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů. cíl Poskytnout účastníkům přehledné informace o změnách z hlediska daní z příjmů platných pro rok 2023 a častých chybách zjištěných při kontrolách účetnictví a daních z příjmů i při auditech za rok 2022, a to zejména z pohledu podnikatelů. obsah Daň z příjmů fyzických osob Předmět daně z příjmů fyzických osob Osvobození od daně z příjmů fyzických osob vč. ...
DANĚPŘÍJMŮ20222023příkladechaktualitynejčastějšíchyby

DPPO a DPFO - NOVINKY a AKTUALITY 2022 v praktických příkladech - a přehled změn pro rok 2023
Únor 2023 # Daně # Určeno pro účetní, podnikatele a další ekonomické pracovníky. cíl Upozornění na důležité změny, které využijete při sestavení daňových přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob , pomocí praktických příkladů. obsah Konstrukce základu daně – účetní i neúčetní jednotky Odčitatelné položky u DPPO a DPFO Slevy na dani – DPPO, DPFO Daňové a nedaňové výdaje – DPPO, DPFO Odpisování majetku – účetní ...
DPPODPFONOVINKYAKTUALITY2022praktickýchpříkladechpřehledzměn2023

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH a daňových - předpisů - komplikované problémy v příkladech
Červen 2023 # Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele. obsah Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením Technické ...
HMOTNÝNEHMOTNÝMAJETEKHLEDISKAÚČETNÍCHdaňovýchpředpisůkomplikovanéproblémypříkladech

příkladech

Celkem: 24 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | příkladech

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net