SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; příprava

Kurzy: příprava

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení

BABOK: Příprava k certifikaci ECBA
Listopad 2024 # BABOK značí Business Analysis Book of Knowledge a jedná se o soubor doporučených a praxí ověřených praktik pro business analytika. Na starosti jej má nezisková organizace  IIBA  (International Institute of Business Analysis), která mj. zaštiťuje certifikace znalostí BABOKu. Certifikační program IIBA poskytuje tři základní certifikační zkoušky: ...
BABOK:PřípravacertifikaciECBA

Příprava grafiky pro web a sociální sítě v Adobe Photoshop
Červen 2024 # Posluchači školení se naučí připravit a optimalizovat obrázky a grafiku pro použití na internetu. Posluchači budou po skončení školení schopni nastavit vhodné rozměry a rozlišení grafiky, provést základní barevné korekce, správně ostřit a exportovat do vhodných formátů. Školení je vhodné pro marketingové pracovníky, správce a majitele webových stránek nebo správce sociálních sítí (Facebook, Instagram atd.). * Kurz Příprava grafiky pro web a sociální sítě v Adobe ...
PřípravagrafikysociálnísítěAdobePhotoshop

Předtisková příprava, Adobe
Červen 2024 # Školení je určené pro uživatele Adobe Illustrator, Adobe Indesign, kteří se chtějí naučit připravit dokumenty pro tisk. Posluchači se naučí připravit adekvátní vektorové i rastrové podklady, zhodnotit jejich kvalitu nebo zvolit vhodný barevný režim. Naučí se pracovat se standardy PDF-X a exportovat tisková PDF. Osvojí si základní znalost tiskových technologií a jak mají komunikovat s tiskárnou. * Kurz Předtisková příprava, Adobe probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu ...
PředtiskovápřípravaAdobe

Komunikační příprava na následující dny
Září 2024 # Cílem je příprava na situace, které účastníky čekají v následujících dnech. Zopakujeme si podstatu vzniku konfliktu a stresu i postupy, které nám mohou pomoci. * 1. Zopakování principu vzniku stresu. Souvislost mezi myšlením a vznikem emocí. 2. Projev emocí v neverbální i verbální komunikaci 3. Zopakování základních postupů ke zklidnění 4. Probrání konkrétních situací účastníků. Individuální rady i zobecnění situací pro použití všech zúčastněných ...
Komunikačnípřípravanásledující

Příprava a průběh interního auditu v souladu s Globálními standardy pro IA
Listopad 2024 # V rámci semináře budou účastníci seznámeni s přístupem k výkonu interního auditu tak, aby naplňoval požadavky na postupy v souladu s požadavky Globálních standardů IA. Bude probrán work-flow auditního procesu s ohledem na kvalitu jednotlivých kroků. S využitím vhodných formulářů a šablon bude v rámci semináře probráno plánování zakázky, hodnocení ...
Přípravaprůběhinterníhoaudituv souladuGlobálnímistandardy

Komunikační příprava na následující dny
Září 2024 # Cílem je příprava na situace, které účastníky čekají v následujících dnech. Zopakujeme si podstatu vzniku konfliktu a stresu i postupy, které nám mohou pomoci. * 1. Zopakování principu vzniku stresu. Souvislost mezi myšlením a vznikem emocí. 2. Projev emocí v neverbální i verbální komunikaci 3. Zopakování základních postupů ke zklidnění 4. Probrání konkrétních situací účastníků. Individuální rady i zobecnění situací pro použití všech zúčastněných ...
Komunikačnípřípravanásledující

Příprava efektivní kampaně pro komunikaci compliance a dalších témat
Září 2024 # Zjistíte, jaké můžete využít principy a nástroje pro komunikaci vašich témat, abyste je zpřístupnili a dostali do povědomí všech zvolených cílových skupin. Získáte představu, jak připravit vhodnou komunikační kampaň na jakékoliv z vašich témat. Dozvíte se, jak aktivně zapojit management při podpoře vašeho systému, jak rozvíjet silnou kulturu ve ...
Přípravaefektivníkampaněkomunikacicompliancedalšíchtémat

PK Chůva pro děti do zahájení povinné šk. docházky - příprava ke zkoušce
Červenec 2024 # Chcete získat kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, ale nemáte čas navštěvovat dlouhý rekvalifikační kurz? Máte zkušenosti s péčí o děti? Nemusíte ztrácet čas, připravte se samostudiem. Kvalifikaci můžete získat bez rekvalifikačního kurzu , není nutné docházet do školních lavic. Své znalosti a zkušenosti musíte avšak obhájit během jednoho dne před zkušební komisí u zkoušky z profesní kv...
Chůvadětizahájenípovinnédocházkypřípravazkoušce

PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava ke zkoušce
Červenec 2024 # Chcete získat kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině, ale nemáte čas navštěvovat dlouhý rekvalifikační kurz? Máte zkušenosti s péčí o děti? Nemusíte ztrácet čas, připravte se samostudiem. Kvalifikaci můžete získat bez rekvalifikačního kurzu , není nutné docházet do školních lavic. Své znalosti a zkušenosti musíte avšak obhájít během jednoho dne před zkušební komisí u zkoušky z profesní kv...
Chůvadětidětskéskupiněpřípravazkoušce

PK Chůva pro děti v dětské skupině - příprava k doplňující zkoušce
Červenec 2024 # Doplňující zkouška [také nazývána jako rozdílová] je určena pro certifikované chůvy, které již získaly profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód 69-017-M], a chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny nebo založit vlastní dětskou ...
Chůvadětidětskéskupiněpřípravadoplňujícízkoušce

PŘÍPRAVA MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - ONLINE ŠKOLENÍ
Červen 2024 # Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, aby mohli zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. Na konkrétním případu zpracovávaného přiznání on-line budou názorně popsány postupy úprav výsledku hospodaření na daňový základ tak, aby účastníci dokázali sami sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022. Program online školení:  Příprava mezitímní (čtvrtletní) účetní závěrky  – jak si zkontrolovat její správnost a úplnost?  ...
PŘÍPRAVAMEZITIMNÍÚČETNÍZÁVĚRKYPŘÍSPĚVKOVÝCHORGANIZACÍONLINEŠKOLENÍ

Testy studijních předpokladů TSP MU - online příprava
Červenec 2024 # On-line kurz Vás připraví k přijímacím zkouškám na vysoké školy, které jsou založeny na Testu studijních předpokladů - TSP ...
Testystudijníchpředpokladůonlinepříprava

příprava

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | příprava
[?]


Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net