SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; současné

Kurzy: současné

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení

NOVÉ PŘÍSTUPY VE VEDENÍ LIDÍ - aneb adaptace manažerů na současné změny
Srpen 2023 # Organizační management a vedení lidí # Určeno pro ředitele společností, strategické a personální manažery a specialisty věnující se systémovým změnám ve společnosti, manažery přijímající nové přístupy v řízení lidí, leadery společností. cíl Razantní změny na trhu práce přinášejí nutnou reakci ze strany vedení firem a jednotlivých řídících článků. Koučovací styl v leadershipu se jeví jako jedna z nutných podmínek nového způsobu vedení. Nabízíme poznat a osvojit si některé ...
NOVÉPŘÍSTUPYVEDENÍLIDÍanebadaptacemanažerůsoučasnézměny

Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – podle současného a dle nového zákona
Červenec 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-639 - 2021, Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou velmi složité problematiky ochrany veřejného zájmu v řízeních a postupech podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů, upozornit je na problémové otázky právní úpravy a na jejich řešení Seminář bude zaměřen zejména na postavení dotčených orgánů a institut závazného stanoviska. ...
Ochranaveřejnéhozájmuřízeníchpodlestavebníhozákonaprostřednictvímdotčenýchorgánůsoučasnéhonového

OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - 2denní
Červen 2023 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb . cíl Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě normy ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit se s častými stylistickými nedostatky. obsah ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými ...
OBCHODNÍKORESPONDENCEpohledusoučasnéčeštiny2denní

OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení
Červen 2023 # Rozvoj osobnosti # Seznámit se s častými stylistickými nedostatky. obsah Syntaktické jevy Shoda přísudku s podmětem, zejména psaní i – y v příčestí minulém Interpunkční čárka: podrobný výklad o kladení čárky v jednoduché větě a v souvětí Ostatní interpunkční znaménka, zejména uvozovky a jejich umístění Slovesné a jmenné vazby: chybné užití vazeb u vybraných slov, konkurence předložek na a v Chyby ve větné stavbě: nevhodný ...
OBCHODNÍKORESPONDENCEpohledusoučasnéčeštinyinterpunkcevětnástavbavýběrslovslovníchspojení

OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví
Červen 2023 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb . cíl Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě normy ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit se s častými stylistickými nedostatky. obsah ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými ...
OBCHODNÍKORESPONDENCEpohledusoučasnéčeštinyúpravadopisůe-mailůpravopistvarosloví

Stylistika současné češtiny
Září 2023 # Výběr z témat kurzu: * slovní zásoba současné češtiny, (ne)nápadné významové a stylové posuny slov, * počešťování cizích slov, jejich skloňování (včetně osobních jmen) a časování, * užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus), * čísla a číslice v textu, * změny slovesných vazeb, * slovosled: variantnost ...
Stylistikasoučasnéčeštiny

Stylistika současné češtiny
Říjen 2023 # Výběr z témat kurzu: * slovní zásoba současné češtiny, (ne)nápadné významové a stylové posuny slov, * počešťování cizích slov, jejich skloňování (včetně osobních jmen) a časování, * užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus), * čísla a číslice v textu, * změny slovesných vazeb, * slovosled: variantnost ...
Stylistikasoučasnéčeštiny

Stylistika současné češtiny - ON-LINE
Říjen 2023 # Výběr z témat kurzu: * slovní zásoba současné češtiny, (ne)nápadné významové a stylové posuny slov, * počešťování cizích slov, jejich skloňování (včetně osobních jmen) a časování, * užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus), * čísla a číslice v textu, * změny slovesných vazeb, * slovosled: variantnost ...
StylistikasoučasnéčeštinyON-LINE

Sociálně patologické jevy v současné společnosti
Červen 2023 # V rámci kurzu se účastníci dozvědí, co to jsou sociálně-patologické jevy a kde hledat příčiny jejich vzniku. Posluchačům nabídneme exkurz do nejpalčivějších celospolečenských problémů, jako je alkoholismus, prostituce, rasismus, kriminalita, šikana, a tyto budeme reflektovat v kontextu doby. Nebude chybět ani analýza důsledků takto zásadních jevů jak pro člověka, tak celou společnost. V neposlední řadě se podíváme na možnosti prevence těchto jevů. Stručně řečeno: podíváme se pod povrch ...
Sociálněpatologickéjevysoučasnéspolečnosti

Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
Červen 2023 # Z programu semináře: Účastenství obecně - dle správního řádu * Hlavní a vedlejší účastníci řízení * Nepřiznání účastenství * Procesní práva a povinnosti účastníků - např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky. Účastenství speciálně dle současného ...
Účastníciřízenípodlesoučasnéhonovéhostavebníhozákona

Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
Červen 2023 # Z programu semináře: Účastenství obecně - dle správního řádu * Hlavní a vedlejší účastníci řízení * Nepřiznání účastenství * Procesní práva a povinnosti účastníků - např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky. Účastenství speciálně dle současného ...
ÚčastníciřízenípodlesoučasnéhonovéhostavebníhozákonaON-LINE

současné

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | současné

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net