SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; související

Kurzy: související

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Jak udělat benchmarking správně – s vazbou na finanční analýzu a související výkazy
Březen 2023 # Získáte návody k využití metodiky a nástrojů benchmarkingu. Na konkrétních příkladech se dozvíte, jak je možní metodiku benchmarkingu využít ve vlastní firmě. Sestavíte si postupy aplikace benchmarkingu na vlastních procesech. * • co je benchmarking – příklady z domácích i zahraničních firem, • proč a kdy uskutečňovat benchmarking, • postup při aplikaci benchmarkingu, • stanovení cílů benchmarkingu, • určení hodnotících parametrů, • výběr ...
udělatbenchmarkingsprávněvazboufinančníanalýzusouvisejícívýkazy

Fakturace a související problematika DPH pro začínající
Prosinec 2022 # Po absolvování semináře budete kompetentní vystavovat samostatně daňové doklady s místem plnění v tuzemsku. Získáte ucelený přehled problematiky DPH v rozsahu této problematiky. Materiály jsou zpracovány formou teorie a příkladů, včetně jednoduchých úkolů. * Teoretická část: • zálohové platby, • náležitosti a druhy daňových dokladů, • daňový doklad na přijatou platbu, daňový doklad s vyúčtováním zálohy, • co vše patří do základu daně pro správný ...
Fakturacesouvisejícíproblematikazačínající

ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací - ve vazbě na daňové zákony a související předpisy
Duben 2023 # Finanční účetnictví # Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů. cíl Seznámit účastníky se statistickými klasifikacemi a jejich uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH. Kromě konstrukce jednotlivých klasifikací bude rovněž probrána související problematika zatřiďování majetku pro účely daňového odpisování, posuzování vybavenosti – nedílných součástí ...
ZATŘIĎOVÁNÍMAJETKUSLUŽEBpodlestatistickýchklasifikacívazbědaňovézákonysouvisejícípředpisy

ZÁKONÍK PRÁCE a související zákony
Leden 2023 # Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zásada co není zakázáno, je dovoleno , možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům Novela zákoníku práce týkající se směrnic EU o sladění pracovního a rodinného života a přijatelných pracovních podmínek Pracovnělékařská služba a novela právní úpravy , ...
ZÁKONÍKPRÁCEsouvisejícízákony

ZÁKONÍK PRÁCE a související zákony
Únor 2023 # Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zásada co není zakázáno, je dovoleno , možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům Novela zákoníku práce týkající se směrnic EU o sladění pracovního a rodinného života a přijatelných pracovních podmínek Pracovnělékařská služba a novela právní úpravy , ...
ZÁKONÍKPRÁCEsouvisejícízákony

ZÁKONÍK PRÁCE a související zákony
Duben 2023 # Pracovní právo # Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít, základní zásady pracovněprávních vztahů Zásada co není zakázáno, je dovoleno , možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům Novela zákoníku práce týkající se směrnic EU o sladění pracovního a rodinného života a přijatelných pracovních podmínek Pracovnělékařská služba a novela právní úpravy , ...
ZÁKONÍKPRÁCEsouvisejícízákony

Zákon o odpadech a související předpisy – novelizace
Březen 2023 # ODPADOVÁ LEGISLATIVA 2022 - 2023 ZÁKON O ODPADECH č. 541 - 2020 Sb. a prováděcí vyhlášky (Katalog odpadů, o podrobnostech nakládání s odpady). - působnost zákona a základní pojmy ; - povinnosti podle nového zákona o odpadech – obecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a provozovatelů zařízení, obchodník s odpady a zprostředkovatel ...
Zákonodpadechsouvisejícípředpisynovelizace

Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací
Únor 2023 # Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., který je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na elektronizaci veřejných zakázek. Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních , elektronické nástroje a profil zadavatele ...
Veřejnézakázkypodlimitnínadlimitnírežimnovinkysouvisejícínovelizací

související

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | související

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net