SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; souvislosti

Školení: souvislosti

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení

CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
Duben 2023 # Ekonomický management # Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli sami účtovat . Tedy pro každého, kdo ve své praxi potřebuje být schopen celý systém účetnictví pochopit a využít jej například pro podnikové plánování či finanční analýzu. cíl Cíl: Představit účetnictví a účetní systém coby zdroj informací o firmě co možná nejsrozumitelnějším způsobem ...
ZNÁTEKONOMÚČETNICTVÍsrozumitelnésouvislostiúčetnictvípříkladech

PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti
Květen 2023 # Pracovní právo # Určeno pro manažery firem, personalisty, ekonomy, vedoucí provozní pracovníky, pracovníky mzdových útvarů, mzdové účetní, techniky BOZP, odborové funkcionáře, pracovníky inspekce práce, advokáty a další zájemce. obsah Komplexní výklad právní úpravy Základní povinnosti zaměstnavatelů Hlavní pojmy, směnnost (nový pojem vícesměnný pracovní režim) Délka pracovní doby Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, ...
PRACOVNÍDOBAjejímzdovésouvislosti

Účetnictví organizačních složek a daňové souvislosti včetně přípravy na účetní závěrku
Prosinec 2022 # Cílem semináře je seznámit s účetní závěrkou včetně změn DPPO. Účastí získáte komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek, optimalizaci DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, auditu, i o komunikace s FÚ. Dozvíte se vše podstatné o stanovení daňového základu organizační složky, vedení účetnictví i dani z přidané hodnoty. Připravíte se na správnou inventarizaci majetku organizační složky a její praktické provedení. * • legislativní rámec, změny v ...
Účetnictvíorganizačníchsložekdaňovésouvislostivčetněpřípravyúčetnízávěrku

Účetnictví organizačních složek a daňové souvislosti včetně přípravy na účetní závěrku
Prosinec 2022 # Cílem semináře je seznámit s účetní závěrkou včetně změn DPPO. Účastí získáte komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek, optimalizaci DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, auditu, i o komunikace s FÚ. Dozvíte se vše podstatné o stanovení daňového základu organizační složky, vedení účetnictví i dani z přidané hodnoty. Připravíte se na správnou inventarizaci majetku organizační složky a její praktické provedení. * • legislativní rámec, změny v ...
Účetnictvíorganizačníchsložekdaňovésouvislostivčetněpřípravyúčetnízávěrku

Pasti na zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti se VZNIKEM, - ZMĚNOU A SKONČENÍM PRACOVNÍHO POMĚRU
Únor 2023 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Seznámit účastníky kurzu s praktickým uplatňováním všech způsobů skončení pracovních poměrů i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jako vůbec nejfrekventovanější problematiky pracovněprávních vztahů. Aktuální informace – nejčastější chyby, délka ...
PastizaměstnancezaměstnavatelesouvislostiVZNIKEMZMĚNOUSKONČENÍMPRACOVNÍHOPOMĚRU

ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU, DPP a DPČ - - mzdové souvislosti
Květen 2023 # Mzdové účetnictví # Určeno pro mzdové účetní a personalisty. obsah Právní úprava dohod o provedení práce Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti Odměnu lze sjednat i v jiné smlouvě – judikát Nejvyššího soudu z r. 2020 Objem výkonu práce u DPČ lze sjednat i neurčitě (maximálně, nejvýše) – judikát Nejvyššího soudu z r. 2020 a problémy s tím spojené Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ, periodické a mimořádné ...
ZAMĚSTNÁNÍMALÉHOROZSAHUmzdovésouvislosti

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY - mzdové souvislosti v roce 2022
Červen 2023 # Mzdové účetnictví # Z pohledu daně z příjmů právnických a fyzických osob a pojistného na veřejnoprávní pojištění. Maximalizace výhod nepeněžního odměňování zaměstnanců. Praktické otázky poskytování jednotlivých benefitů. Jak se vyhnout nejčastějším chybám při poskytování benefitů. pro Určeno pro zaměstnance HR oddělení a ekonomických oddělení, kteří rozhodují nebo činí doporučení vrcholovému vedení společnosti v oblasti odměňování zaměstnanců, zejména o ...
ZAMĚSTNANECKÉBENEFITYmzdovésouvislostiroce2022

SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE FYZICKÝCH OSOB - - mzdové souvislosti
Červen 2023 # Mzdové účetnictví # Určeno pro mzdové účetní a personalisty. obsah Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy, příjmy, z nichž se srážky provádějí Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance Dohoda o srážce ze mzdy uzavřená podle § 2045 až 2047 OZ Postoupení práva na mzdu – § 144a zákoníku práce Srážky přednostní a nepřednostní Výživné a dluh na výživném, dlužné výživné, náhradní výživné (je ...
SRÁŽKYMZDYEXEKUCEINSOLVENCEFYZICKÝCHOSOBmzdovésouvislosti

Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech - právní a daňové souvislosti
Prosinec 2022 # Odborný program semináře: PRÁVNÍ ČÁST * Rozdělování a zisku a jiných vlastních zdrojů (zásady rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, charakter práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, podkladové účetní závěrky a jejich schvalování nejvyšším orgánem kapitálové společnosti, neplatnost rozhodnutí valné ...
Zvyšovánísnižovánívlastníhokapitálukapitálovýchspolečnostechprávnídaňovésouvislosti

Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech - právní a daňové souvislosti - ON-LINE
Prosinec 2022 # Odborný program semináře: PRÁVNÍ ČÁST * Rozdělování a zisku a jiných vlastních zdrojů (zásady rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, charakter práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, podkladové účetní závěrky a jejich schvalování nejvyšším orgánem kapitálové společnosti, neplatnost rozhodnutí valné ...
ZvyšovánísnižovánívlastníhokapitálukapitálovýchspolečnostechprávnídaňovésouvislostiON-LINE

Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech
Únor 2023 # Odborný program semináře: * Úvod do problematiky přeměn - Alternativy realizace fúze dle stanovení rozhodného dne - Možnosti naplánování fúze s vlivem na délku účetního období * Daňové souvislosti přecenění majetku získaného přeměnou - Zobrazení přecenění jmění do účetnictví nástupnické ...
Daňovéúčetnísouvislostifúzírozdělenípříkladech

Daňové a účetní souvislosti fúzí a rozdělení v příkladech
Květen 2023 # Odborný program semináře: * Úvod do problematiky přeměn - Alternativy realizace fúze dle stanovení rozhodného dne - Možnosti naplánování fúze s vlivem na délku účetního období * Daňové souvislosti přecenění majetku získaného přeměnou - Zobrazení přecenění jmění do účetnictví nástupnické ...
Daňovéúčetnísouvislostifúzírozdělenípříkladech

souvislosti

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | souvislosti

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net