SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; staveb

Školení: staveb

Celkem: 54 seminářů, kurzů a/nebo školení

DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe
Říjen 2022 # Na prakticky orientovaném semináři lektorka zmapuje problematické oblasti zákona, vysvětlí výkladové a legislativní změny, upozorní na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpoví na dotazy posluchačů. Obdržíte podrobný písemný materiál. * • nájmy a jejich zdaňování aktuálně – dopady do úpravy odpočtu daně – příklady, • operace s nemovitostmi, které nejsou nájmem z pohledu judikatury, • jedno ekonomické plnění a nemožnost jej uměle rozdělovat, • převod ...
stavebnictvípříkladechpraxe

DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe
Říjen 2022 # Na prakticky orientovaném semináři lektorka zmapuje problematické oblasti zákona, vysvětlí výkladové a legislativní změny, upozorní na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpoví na dotazy posluchačů. Obdržíte podrobný písemný materiál. * • nájmy a jejich zdaňování aktuálně – dopady do úpravy odpočtu daně – příklady, • operace s nemovitostmi, které nejsou nájmem z pohledu judikatury, • jedno ekonomické plnění a nemožnost jej uměle rozdělovat, • převod ...
stavebnictvípříkladechpraxe

Stavební zákon – povolování, provádění staveb
Říjen 2022 # Absolvováním semináře získáte přehled o úpravě zjednodušujících forem povolení staveb podle stavebního zákona, o současné úpravě společného územního a stavebního řízení a rozdílech mezi obecnou a zvláštní úpravou danou liniovým zákonem a zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Na postupném projednání průběhu společného řízení budou ukázány konkrétní rozdíly mezi současnou a budoucí právní úpravou. Účastníci budou informováni o budoucích zásadních změnách v soustavě stavebních úřadů ...
Stavebnízákonpovolováníprováděnístaveb

Stavební zákon – povolování, provádění staveb
Říjen 2022 # Absolvováním semináře získáte přehled o úpravě zjednodušujících forem povolení staveb podle stavebního zákona, o současné úpravě společného územního a stavebního řízení a rozdílech mezi obecnou a zvláštní úpravou danou liniovým zákonem a zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Na postupném projednání průběhu společného řízení budou ukázány konkrétní rozdíly mezi současnou a budoucí právní úpravou. Účastníci budou informováni o budoucích zásadních změnách v soustavě stavebních úřadů ...
Stavebnízákonpovolováníprováděnístaveb

Nový stavební zákon – aktuální otázky zavedení nového stavebního zákona do právního řádu
Září 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2021, Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky kurzu s úpravou povolování staveb podle nového stavebního zákon, zákona č. 283 - 2021 Sb. ...
Novýstavebnízákonaktuálníotázkyzavedenínovéhostavebníhozákonaprávníhořádu

Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2023
Říjen 2022 # Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady DPH ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení. * • úvod – aktuální legislativní stav, směrnice Rady, judikatura ESD, výhled na rok 2022, • předmět daně, osvobozená plnění, základ daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění, • místo plnění u služeb ...
Účetnictvídaněstavebnictvíaktuálně2023

Účetnictví a daně ve stavebnictví – aktuálně a pro rok 2023
Říjen 2022 # Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady DPH ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení. * • úvod – aktuální legislativní stav, směrnice Rady, judikatura ESD, výhled na rok 2022, • předmět daně, osvobozená plnění, základ daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění, • místo plnění u služeb ...
Účetnictvídaněstavebnictvíaktuálně2023

Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb
Prosinec 2022 # Absolvováním semináře účastníci získají znalosti o platné obecné právní úpravě vyvlastnění pozemků a staveb podle zákona č. 184 - 2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, stejně jako o odlišnostech podle liniového zákona č. 416 - 2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. * • obecná právní úprava vyvlastňování pozemků a staveb, • posuzování podmínek ...
Vyvlastňovánípozemkůstavebobecnáúpravaspeciálníurčitédruhystaveb

Vyvlastňování pozemků a staveb – obecná úprava a speciální pro určité druhy staveb
Prosinec 2022 # Absolvováním semináře účastníci získají znalosti o platné obecné právní úpravě vyvlastnění pozemků a staveb podle zákona č. 184 - 2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, stejně jako o odlišnostech podle liniového zákona č. 416 - 2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. * • obecná právní úprava vyvlastňování pozemků a staveb, • posuzování podmínek ...
Vyvlastňovánípozemkůstavebobecnáúpravaspeciálníurčitédruhystaveb

Umisťování a povolování staveb podle stávajícího a nového stavebního zákona
Září 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače se stávající i novou právní úpravou problematiky umisťování a povolování staveb a to se zaměřením na hlavní rozdíly mezi právní úpravou obsaženou ve stavebním zákoně z roku 2006 a novým stavebním zákonem z roku 2021. Pozornost bude věnována zejména procesním otázkám. Smyslem semináře je prohloubit znalosti posluchačů stávající právní úpravy umisťování ...
Umisťovánípovolovánístavebpodlestávajícíhonovéhostavebníhozákona

Aspekty výkonu technického dozoru stavebníka ve veřejné správě
Září 2022 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit pracovníky odpovědné za výkon TDS při realizaci staveb ve veřejném sektoru s komplexní problematikou tohoto výkonu. ...
Aspektyvýkonutechnickéhodozorustavebníkaveřejnésprávě

Ukládání povinností stavebním úřadem, kontrolní prohlídka stavby a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
Září 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-632 - 2021, Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, ukládání povinností, kontrolní prohlídka stavby v současné a budoucí právní úpravě (webinář) Stavební úřady nevedou pouze řízení o podané žádosti, ale stavební zákon jim svěřuje soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Ve ...
Ukládánípovinnostístavebnímúřademkontrolníprohlídkastavbyzvláštnípravomocistavebníhoúřadu

staveb

Celkem: 54 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | staveb

Počet kurzů: 102887
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net