SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; veřejných

Kurzy: veřejných

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2023 včetně novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 1. tematická část
Únor 2023 # Základní okruhy semináře: * Věcné vymezení veřejné zakázky, sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové so...
Aktuálníotázkyzadáváníveřejnýchzakázekroce2023včetněnovelizacezákonazadáváníveřejnýchzakázektematickáčást

Aktuální otázky zadávání veřejných zakázek v roce 2023 včetně novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek - 2. tematická část¨
Březen 2023 # Základní okruhy semináře: * Doplňování, „opravy“, objasňování a změny nabídek – dodatečné zásahy do již podaných nabídek k výzvě zadavatele i z aktivity dodavatele v zadávacích řízeních i mimo zadávací řízení, možnosti osobní komunikace mezi zadavatelem a dodavateli po podání nabídek * Podmínky a omezování účasti dodavatelů v ...
Aktuálníotázkyzadáváníveřejnýchzakázekroce2023včetněnovelizacezákonazadáváníveřejnýchzakázektematickáčást¨

Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva
Květen 2023 # Z programu: * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení * Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky * Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky * Limity změn závazků vyhrazených ...
Smlouvysmluvnívztahyveřejnýchzakázkáchpohledemzakázkovéhozávazkovéhopráva

Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé v konkrétních otázkách a odpovědích
Červen 2023 # Seminář, určený především pro pokročilé zakázkáře, je koncipován jako soubor několika desítek konkrétních otázek objevujících se v zadavatelské praxi, na které budou hledány konkrétní odpovědi. Předpokládá se, že též samotní přihlášení účastníci předem určí konkrétní okruhy, témata a otázky (nejlépe do 26. 5. 2023 prostřednictvím info ...
Zadáváníveřejnýchzakázekpokročilékonkrétníchotázkáchodpovědích

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
Prosinec 2022 # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
Zadáváníveřejnýchzakázekoblasti

Vybrané otázky zadávání veřejných zakázek pro pokročilé - sporné postupy, které se nesprávně mohou jevit jako zaručeně v pořádku, a omyly, které se nesprávně mohou jevit jako zaručené pravdy
Prosinec 2022 # Otevřená diskuse nad aktuálními a spornými otázkami zadávání veřejných zakázek, které si kladou zkušení zakázkáři. Seminář se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona a zadávací směrnice, na identifikaci sporných otázek, na rozbor použitelné rozhodovací ...
Vybranéotázkyzadáváníveřejnýchzakázekpokročiléspornépostupykterénesprávněmohoujevitjakozaručeněpořádkuomylykterénesprávněmohoujevitjakozaručenépravdy

Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Zohlednění nového občanského zákoníku, následné novely zákona o pozemních komunikacích i aktuální novely občanského ...
Místníúčelovékomunikacečástvznikužíváníveřejnýchcest

Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.) * Překážky na ...
Místníúčelovékomunikacečástochranaúdržbaveřejnýchcest

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE
Prosinec 2022 # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
ZadáváníveřejnýchzakázekoblastiON-LINE

Místní a účelové komunikace - 1. část - vznik a užívání veřejných cest - ON-LINE
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů. * Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Zohlednění nového občanského zákoníku, následné novely zákona o pozemních komunikacích i aktuální novely občanského ...
MístníúčelovékomunikacečástvznikužíváníveřejnýchcestON-LINE

Místní a účelové komunikace - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest - ON-LINE
Květen 2023 # Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.) * Překážky na ...
MístníúčelovékomunikacečástochranaúdržbaveřejnýchcestON-LINE

AUDIT VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE MP CHJ MFČR Č. 3 METODIKA VEŘEJNÉHO NAKUPOVÁNÍ
Prosinec 2022 # Pro účastníky, kteří znají proces zadávání veřejných zakázek. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů. Pro kontrolory a interní auditory, kteří kontrolují proces výběrových řízení. Pro všechny, kteří chtějí být seznámeni s postupy v zadávacích ...
AUDITVEŘEJNÝCHZAKÁZEKPODLEMFČRMETODIKAVEŘEJNÉHONAKUPOVÁNÍ

veřejných

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | veřejných

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net