SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; zaměstnance

Kurzy: zaměstnance

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Onboarding: Adaptace a nástup nového zaměstnance - Vyšperkujte si svůj onboardingový proces
Listopad 2021 # Inspirujte se vyzkoušenými postupy a tipy, jak nastavit či vylepšit váš adaptační proces V posledních letech je těžké hledat a udržet vhodné zaměstnance. Aby úsilí náborářů nepřišlo nazmar, potřebujeme promyšlený a perfektně připravený onboarding, kterým nejen zamezíme zbytečným odchodům nováčků, ale také podchytíme a rozvineme jejich ...
Onboarding:AdaptacenástupnovéhozaměstnanceVyšperkujtesvůjonboardingovýproces

Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce
Listopad 2021 # Akreditace: MV - AK - PV-481 - 2021; Pracovní právo (webinář) Obsah: Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce Vymezení lhůty pro odstranění neuspokojivých pracovních výsledků Rozdíl mezi předpoklady pro výkon práce a požadavky na výkon práce Osvědčení NBÚ jakožto předpoklad pro výkon sjednané práce a pozbytí jeho platnosti  jakožto ...
zbavitneschopnéhozaměstnancedalšípraxiproblémováustanovenízákoníkupráce

Pasti na zaměstnance a zaměstnavatele v souvislosti se VZNIKEM, ZMĚNOU A SKONČENÍM PRACOVNÍHO POMĚRU
Únor 2022 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Seznámit účastníky kurzu s praktickým uplatňováním všech způsobů skončení pracovních poměrů i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jako vůbec nejfrekventovanější problematiky pracovněprávních vztahů. obsah Problém neplatnosti právních jednání ve ...
PastizaměstnancezaměstnavatelesouvislostiVZNIKEMZMĚNOUSKONČENÍMPRACOVNÍHOPOMĚRU

Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
Listopad 2021 # Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a sjednávání obsahu pracovní smlouvy * Možnosti řešení existujících problémů („fáze před propuštěním“), například možností postihnout zaměstnance snížením mzdy, přeřazením na jinou práci ...
problematickéhozaměstnancepředcházenířešeníproblémů

Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele
Říjen 2021 # Obsahem semináře bude: * Aktuální legislativa - Připomenutí nejdůležitějších posledních změn nejen ve zdaňování mezd - Problematika mzdy, platu, naturální mzdy podle zákoníku práce, upozornění na nesprávné posuzování mzdového plnění a plnění vedle mzdy, vč. příkladů a stanovisek MPSV - Účel benefitů, ...
Daňovýrežimnejenbenefitůzaměstnancezaměstnavatele

Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů - ON-LINE
Listopad 2021 # Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a sjednávání obsahu pracovní smlouvy * Možnosti řešení existujících problémů („fáze před propuštěním“), například možností postihnout zaměstnance snížením mzdy, přeřazením na jinou práci ...
problematickéhozaměstnancepředcházenířešeníproblémůON-LINE

Daňový režim nejen benefitů u zaměstnance a zaměstnavatele - ON-LINE
Říjen 2021 # Obsahem semináře bude: * Aktuální legislativa - Připomenutí nejdůležitějších posledních změn nejen ve zdaňování mezd - Problematika mzdy, platu, naturální mzdy podle zákoníku práce, upozornění na nesprávné posuzování mzdového plnění a plnění vedle mzdy, vč. příkladů a stanovisek MPSV - Účel benefitů, ...
DaňovýrežimnejenbenefitůzaměstnancezaměstnavateleON-LINE

ODBORNÝ KURZ pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM
Listopad 2021 # Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další uživatele žebříků a provozovatele ocelových konstrukcí. Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262 - 2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním ...
ODBORNÝKURZprováděníběžnýchprohlídekocelovýchkonstrukcí2604PROVEDENÍVLASTNÍMZAŠKOLENÝMZAMĚSTNANCEM

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU ŽEBŘÍKŮ – PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM
Listopad 2021 # Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu žebříků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na žebříky ve smyslu platných ČSN. Provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí. Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další uživatele žebříků a provozovatele ocelových konstrukcí. Podrobné informace naleznete níže na ...
KONTROLATECHNICKÉHOSTAVUŽEBŘÍKŮPROVEDENÍVLASTNÍMZAŠKOLENÝMZAMĚSTNANCEM

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU RUČNÍCH VOZÍKŮ PROVEDENÍ VLASTNÍM ZAŠKOLENÝM ZAMĚSTNANCEM # pro Uživatele ručních vozíků.
Listopad 2021 # Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu ručně vedených manipulačních vozíků a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na ruční vozíky ve smyslu platných ČSN. Vypracování provozní dokumentace a místních provozních bezpečnostních předpisů. Kurz je určen pro všechny uživatele ručně vedených manipulačních vozíků, vlastní i sériové výroby, vedoucí a provozní zaměstnance, skladníky, kontrolní techniky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další ...
KONTROLATECHNICKÉHOSTAVURUČNÍCHVOZÍKŮPROVEDENÍVLASTNÍMZAŠKOLENÝMZAMĚSTNANCEMUživateleručníchvozíků

INSPEKČNÍ TECHNIKY REGÁLŮ - kontrola technického stavu regálů vlastním zaměstnancem # pro uživatele regálů a regálových systémů.
Listopad 2021 # Kurz pro provádění provozních kontrol technického stavu regálů a regálových systémů, zátěžových zkoušek v případě starých regálů bez prokazatelného určení nosnosti a postup pro výrobce při prohlášení o shodě s technickými požadavky na regály ve smyslu platných ČSN. Kurz je určen pro všechny výrobce, dodavatele, manažery skladů, skladníky, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další uživatele regálů a regálových systémů. Podrobné informace naleznete níže na ...
INSPEKČNÍTECHNIKYREGÁLŮkontrolatechnickéhostavuregálůvlastnímzaměstnancemuživateleregálůregálovýchsystémů

Adaptační proces nového zaměstnance
Prosinec 2021 # Adaptační proces nového zaměstnance má velmi významný vliv na výkonnost, loajálnost, efektivitu práce, jeho setrvání ve společnosti, a tím prosperitu a stabilitu celé organizace. V průběhu kurzu se personalisté, manažeři, ředitelé i majitelé společnosti seznámí se zásadními informacemi z oblasti adaptace nového pracovníka, jeho rychlé seznámení s celou společností, jeho podílu na hodnotách firmy, zahájení práce, vytvoření jeho sounáležitosti s pracovní pozicí, kolegy, nadřízenými i strategickým ...
Adaptačníprocesnovéhozaměstnance

zaměstnance

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | zaměstnance

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde