SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; zdrav��

Kurzy: zdrav��

Celkem: 19 seminářů, kurzů a/nebo školení

MASÉR PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ
Únor 2023 # Cílové znalosti poučen o kompetencích k výkonu svého povolání zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení zná základy somatologie se zaměřením na pohybový systém je orientován v základech psychologie a komunikace ovládá teorie masáží včetně jejich indikací a kontraindikací zvládá teorii fyzikální léčby – aplikaci tepla, zábalu a vodoléčebných procedur Cílové ...
MASÉROBLASTZDRAVOTNICTVÍ

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL ve firmách
Srpen 2023 # Personalistika # O fenoménu work-life balance ve firmě reálně a v praxi . Osvojíte si praktický přínos žití dle zásad work-life balance z pohledu jedince (pracovníka, manažera) i firmy a byznysu . Žádné nudné poučky, ale praxe, hra a příležitost pro hledání osobní rovnováhy. obsah Co je work-life balance a jak si ho udržet, přístup: já jsem tady taky! Work-life balance ve firmě – přínos pro byznys – a co já? Základní pilíře spokojenosti ...
ZDRAVÝŽIVOTNÍSTYLfirmách

MASÉR pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví - rekvalifikační kurz
Prosinec 2022 # Pro ty z Vás, kteří chcete pracovat jako regenerační masér a uplatnit se tak v širokém okruhu regeneračních zařízení, saun, fitnesů, solárií, sportovních klubů, sportovních areálů a také jako živnostník. Absolvent získává celostátně platné osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost v oboru „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“, Toto osvědčení je akreditováno u MŠMT ČR pod číslem jednacím: 055 - 2009–50-R a splňuje všechny požadavky živnostenského zákona pro následné vydání „Živ...
MASÉRsportovnírekondičnímasážemimooblastzdravotnictvírekvalifikačníkurz

Náhrada újmy ve zdravotnictví a metodika k náhradě újmy na zdraví (§ 2958 OZ) z pohledu soudce Nejvyššího soudu
Březen 2023 # Obsah semináře: jaké jsou základy povinnosti poskytovatele zdravotní péče hradit škodu a nemajetkovou újmu podle nového občanského zákoníku (o. z.) zda a za jakých podmínek může poskytovatel zdravotní péče nést povinnost k náhradě újmy z provozní činnosti jak je soudy vykládán pojem postupu lege artis co znamená v soudní praxi pojem ...
Náhradaújmyzdravotnictvímetodikanáhraděújmyzdraví2958pohledusoudceNejvyššíhosoudu

ZAMĚSTNÁVÁNÍ osob se zdravotním postižením, mladistvých, - a pracovní podmínky žen-matek a zaměstnanců pečujících o dítě
Únor 2023 # Mzdové účetnictví # Určeno pro personalisty, mzdové účetní a vedoucí zaměstnance, event. statutáry společností. cíl Informovat účastníky o povinnostech zaměstnavatelů při zaměstnávání těchto osob, vytvoření pracovních podmínek, a pracovních míst pro osoby zdravotně postižené, popřípadě chráněných dílen a následné čerpání určitých příspěvků ve smyslu zákona o zaměstnanosti. V neposlední řadě budou také lektorem vysvětleny povinnosti zaměstnavatelů při ...
ZAMĚSTNÁVÁNÍosobzdravotnímpostiženímmladistvýchpracovnípodmínkyžen-matekzaměstnancůpečujícíchdítě

Úhrada domácí zdravotní péče a paliativní péče zdravotními pojišťovnami
Leden 2023 # Cílem semináře je předat informaci o způsobu úhrady domácí zdravotní péče a mobilní specializované paliativní péče zdravotními pojišťovnami v roce 2022 a 2023, vysvětlení úhradových vzorců a principu regulací, vzorové výpočty, doporučení pro praxi. * • podmínky úhrady domácí zdravotní péče (925) a mobilní specializované paliativní péče (926), z veřejného zdravotního pojištění – smluvní vztah, úhradové dodatky, • úhrada v roce 2022 – úhradová vyhláška, vysvětlení ...
Úhradadomácízdravotnípéčepaliativnípéčezdravotnímipojišťovnami

Úhrada domácí zdravotní péče a paliativní péče zdravotními pojišťovnami
Leden 2023 # Cílem semináře je předat informaci o způsobu úhrady domácí zdravotní péče a mobilní specializované paliativní péče zdravotními pojišťovnami v roce 2022 a 2023, vysvětlení úhradových vzorců a principu regulací, vzorové výpočty, doporučení pro praxi. * • podmínky úhrady domácí zdravotní péče (925) a mobilní specializované paliativní péče (926), z veřejného zdravotního pojištění – smluvní vztah, úhradové dodatky, • úhrada v roce 2022 – úhradová vyhláška, vysvětlení ...
Úhradadomácízdravotnípéčepaliativnípéčezdravotnímipojišťovnami

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ v roce 2023
Prosinec 2022 # Mzdové účetnictví # Změny ve zdravotním pojištění v roce 2023 Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance – odchylky ve stanovení vyměřovacího základu oproti sociálnímu zabezpečení a daňovému základu Minimální vyměřovací základ, osoby, za které je plátcem pojistného stát, pracovní volno bez náhrady příjmů, pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci Okruh osob, které se považují za zaměstnance pro účely zdravotního ...
ZDRAVOTNÍPOJIŠTĚNÍroce2023

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ v roce 2023
Leden 2023 # Mzdové účetnictví # Změny ve zdravotním pojištění v roce 2023 Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance – odchylky ve stanovení vyměřovacího základu oproti sociálnímu zabezpečení a daňovému základu Minimální vyměřovací základ, osoby, za které je plátcem pojistného stát, pracovní volno bez náhrady příjmů, pracovní volno pro důležité osobní překážky v práci Okruh osob, které se považují za zaměstnance pro účely ...
ZDRAVOTNÍPOJIŠTĚNÍroce2023

zdrav��

Celkem: 19 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | zdrav��

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net