SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; změny

Školení: změny

Celkem: 24 seminářů, kurzů a/nebo školení

Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2022 - online
Květen 2022 # Cíle kurzu: Seznámit se se změnami, které nabyly účinnosti k 1. 1. 2022, případně nabyly účinnosti během roku 2021. Dostanete důležité informace o změnách v zákonech a vyhláškách, které potřebujete pro správný výpočet mezd, daní, náhrad mezd, srážek ze mzdy, atd. Popis: Nezúčastnili jste se našeho semináře o změnách ve mzdové účetnictví rok 2022? Nezoufejte, máme pro Vás záznam, můžete si jej poslechnout prostřednictvím internetu. Poskytneme Vám k němu také studijní materiály. Komu je ...
Změnymzdovémúčetnictvíroce2022online

Projekt, dodávka, řízení změny. Přistupovat klasicky nebo agilně?
Červen 2022 # Cíl kurzu Cílem kurzu je pochopit rozdíl mezi klasickým a agilním přístupem a zvolit ten správný způsob pro svou praxi. Zaměření kurzu Kurz je určen pro manažery, kteří chtějí lépe řídit své projekty a potřebují informace a podporu pro změnu systému řízení ve své organizaci. Studijní materiály Tištěné autorské materiály v ceně kurzu. # ...
ProjektdodávkařízenízměnyPřistupovatklasickyneboagilně?

Velké změny v exekucích od 1.ledna 2022
Květen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-64 - 2017, Exekuce srážkami ze mzdy v praxi Cíl semináře *           podat účastníkům přehled o změnách v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí v návaznosti na poslední novelizace provedené zákony č. 588 - 2020 Sb., 38 - 2021 Sb., 192 - 2021 Sb. a zejména 286 - 2021 Sb. *           seznámit účastníky s aktuálními problémy z praxe a upozornit na důležité souvislosti  Absolvování semináře umožní uchazeči: *           osvojit si znalosti o změnách v exekucích a ...
Velkézměnyexekucích1ledna2022

Změny v odměňování zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací v roce 2022
Červen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-358 - 2022, Odměňování zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s novelizacemi provedenými v oblasti odměňování a cestovních náhrad, a aby získali komplexní přehled o platné právní úpravě v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. ...
Změnyodměňovánízaměstnancůúředníkůúzemníchsamosprávnýchcelkůjejichpříspěvkovýchorganizacíroce2022

Zákon o silničním provozu a jeho změny
Červenec 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2021; Zákon č. 361 - 2000 Sb., o silničním provozu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, s jeho změnami, které nabyly účinnosti v poslední době, a s návrhem jeho novely aktuálně projednávaným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Seminář je určen široké veřejnosti, ale i úředníkům, kteří se zabývají agendou ...
Zákonsilničnímprovozujehozměny

Schvalování technické způsobilosti vozidel – praxe a změny v roce 2022
Srpen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-12 - 2014, Schvalování technické způsobilosti vozidel (webinář) Cíl semináře Seminář představí všechny oblasti oblastí schvalování technické způsobilosti. Zaměří se nejen na správnou aplikaci zákona č. 56 - 2001 Sb., ale i na změny, které se očekávají v roce 2022. Zároveň bude popsán vliv nových Evropských předpisů na tuto problematiku. ...
Schvalovánítechnickézpůsobilostivozidelpraxezměnyroce2022

Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci
Září 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-529 - 2010; Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Popis: V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami a pravidly správy dokumentů v elektronickém systému spisové služby tak, aby úspěšně připravili a uskutečnili elektronické skartační řízení u státního archivu, s důrazem na praktické zkušenosti v kontextu novelizace archivního zákona č.499 - 2004 Sb., který byl novelizován zákonem č.261 - 2021 Sb., jenž mění některé zákony v souvislosti s další el...
Změnyv elektronickémskartačnímřízenínakládánís digitálnímidokumentynovelizaci

Změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, biometrické údaje, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
Září 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-366 - 2016; Občanské průkazy a cestovní doklady včetně připravovaných novel Cíl semináře Prohloubení a doplnění teoretických i praktických znalostí nezbytných pro zajišťování výkonu státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů; seznámení se změnami vyplývajícími z nové právní úpravy. ...
Změnyúsekuobčanskýchprůkazůcestovníchdokladůbiometrickéúdajezkušenostiproblémyaplikačnípraxe

Změny zákona o DPH s dopadem do roku 2022, připravované změny od 1. 1. 2023
Červen 2022 # Na semináři budete seznámeni s novinkami v zákoně o dani z přidané hodnoty platnými pro rok 2022 a s informacemi vydanými GFŘ k těmto změnám. * Novela zákona o DPH od 1. 1. 2022. Aktuální informace k uplatňování DPH: • obchodování se zbožím prostřednictvím e-shopů, limit pro stanovení místa plnění, • poskytování služeb pro osobu nepovinnou k dani s místem plnění v jiném členském státě (např. služba vztahující se k nemovité věci), • dovoz zboží, ...
Změnyzákonadopademroku2022připravovanézměny2023

Změny zákona o DPH s dopadem do roku 2022, připravované změny od 1. 1. 2023
Červen 2022 # Na semináři budete seznámeni s novinkami v zákoně o dani z přidané hodnoty platnými pro rok 2022 a s informacemi vydanými GFŘ k těmto změnám. * Novela zákona o DPH od 1. 1. 2022. Aktuální informace k uplatňování DPH: • obchodování se zbožím prostřednictvím e-shopů, limit pro stanovení místa plnění, • poskytování služeb pro osobu nepovinnou k dani s místem plnění v jiném členském státě (např. služba vztahující se k nemovité věci), • dovoz zboží, ...
Změnyzákonadopademroku2022připravovanézměny2023

Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny pro rok 2022
Červen 2022 # Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuální podobě principů pro poskytování náhrad cestovních výdajů a jejich daňových dopadů. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2022, pokud budou v době konání kurzu známé. * • nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance, • nárok - možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých podmínek (zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, ...
Cestovnínáhradyširšíchprávníchsouvislostechaktuálnězměny2022

změny

Celkem: 24 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | změny

Počet kurzů: 101448
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde