SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # jednotne environmentalni stanovisko (jes) – aplikacni praxe od 1 1 2024

KURZ: Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024

Akreditace: MV - AK - PV-70 - 2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe (webinář) Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v oblasti vydávání jednotného environmentálního stanoviska (JES) od 1.1.2024, Jedná se o nový  nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí , zavedený zákonem č. 148 - 2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku JES se vydává ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povo


Program kurzu


Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v oblasti vydávání jednotného environmentálního stanoviska (JES) od 1.1.2024, Jedná se o nový  nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí , zavedený zákonem č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku JES se vydává ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona a dále pro záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., a následně jsou povolovány v některém z navazujících řízení.


Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s novým institutem jednotného environmentálního stanoviska jako nástrojem procesní integrace v oblasti ochrany životního prostředí, jehož zavedením dochází je zjednodušení a zrychlení povolování záměrů, především stavebních, z hlediska jejich vlivů na životní prostředí.
Obsah semináře

* žádost, předběžná konzultace, vyjadřování jiných správních orgánů
* lhůty, včetně fikce souhlasu, náležitosti, platnost, zveřejňování
* koordinované závazné stanovisko
* změna a přezkum JES
 • Kontrola, nápravná opatření, přestupky
 • Přechodná ustanovení a dopady přechodného období podle stavebního zákona
 • Účast veřejnosti
 • Změny ve složkových zákonech v oblasti životního prostředí – změny související se zavedením JES, změny vyplývající z nového stavebního zákona, nesouvisející novelizace
  * zákon o ochraně přírody a krajiny
  * zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – společný proces EIA a JES
  * zákon o geologických pracích
  * zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
  * lesní zákon
  * vodní zákon
  * zákon o ochraně ovzduší
  * zákon o prevenci závažných havárií
  * zákon o odpadech
  * zákon o integrované prevenci 10.

  Diskuse

  Podrobnosti o kurzu

  • Lektor kurzu
   Mgr. Pavel Chlíbek Vrchní ministerský rada z legislativního odboru MŽP, právník a specialista na JES, spolutvůrce zákona č. 148 - 2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.
  • Pořadatel kurzu
   Aliaves Co., a.s.
  • Další organizační náležitosti k danému školení
   * Akreditace: MV - AK - PV-70 - 2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe (webinář) ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.
  • Obchodní podmínky
   1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti
  Dotazy a komentáře ke kurzu

  Přihláška na kurz

  🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
  Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024


  Přihláška na kurz: 5.3.2024 Praha
  # Změna ceny kurzu: 3.490,00 Kč/Kurz
  * (Cena včetně DPH: 4.222,90 Kč/Kurz
  Začátek: 05.03.2024 09:00 (út)
  *
  * Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: 2440200081 Uzávěrka: 27.02.2024
  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )
  místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace:
  MV - AK/PV-48/2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )
  místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024


  Přihláška na kurz: 5.3.2024 online
  # Změna ceny kurzu: 2.990,00 Kč/Kurz
  * (Cena včetně DPH: 3.617,90 Kč/Kurz
  Začátek: 05.03.2024 09:00 (út)
  *
  * Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: 2440200081 Uzávěrka: 27.02.2024
  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
  MV - AK/PV-70/2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe (webinář)
  ON-LINE - návod k účasti

  Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024


  Přihláška na kurz: 14.5.2024 Praha
  # Změna ceny kurzu: 3.490,00 Kč/Kurz
  * (Cena včetně DPH: 4.222,90 Kč/Kurz
  Začátek: 14.05.2024 09:00 (út)
  *
  * Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: 2440200145 Uzávěrka: 07.05.2024
  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )
  místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace:
  MV - AK/PV-48/2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )
  místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024


  Přihláška na kurz: 14.5.2024 online
  # Změna ceny kurzu: 2.990,00 Kč/Kurz
  * (Cena včetně DPH: 3.617,90 Kč/Kurz
  Začátek: 14.05.2024 09:00 (út)
  *
  * Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: 2440200145 Uzávěrka: 07.05.2024
  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
  MV - AK/PV-70/2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe (webinář)
  ON-LINE - návod k účasti

  Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024


  Přihláška na kurz: 20.8.2024 Praha
  # Změna ceny kurzu: 3.490,00 Kč/Kurz
  * (Cena včetně DPH: 4.222,90 Kč/Kurz
  Začátek: 20.08.2024 09:00 (út)
  *
  * Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 13.08.2024
  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )
  místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace:
  MV - AK/PV-48/2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )
  místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024


  Přihláška na kurz: 20.8.2024 online
  # Změna ceny kurzu: 2.990,00 Kč/Kurz
  * (Cena včetně DPH: 3.617,90 Kč/Kurz
  Začátek: 20.08.2024 09:00 (út)
  *
  * Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 13.08.2024
  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
  MV - AK/PV-70/2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe (webinář)
  ON-LINE - návod k účasti

  Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024


  Přihláška na kurz: 3.10.2024 Praha
  # Změna ceny kurzu: 3.490,00 Kč/Kurz
  * (Cena včetně DPH: 4.222,90 Kč/Kurz
  Začátek: 03.10.2024 09:00 (čt)
  *
  * Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 26.09.2024
  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )
  místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace:
  MV - AK/PV-48/2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )
  místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024


  Přihláška na kurz: 3.10.2024 online
  # Změna ceny kurzu: 2.990,00 Kč/Kurz
  * (Cena včetně DPH: 3.617,90 Kč/Kurz
  Začátek: 03.10.2024 09:00 (čt)
  *
  * Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 26.09.2024
  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
  MV - AK/PV-70/2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe (webinář)
  ON-LINE - návod k účasti

  Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024


  Přihláška na kurz: 2.12.2024 Praha
  # Změna ceny kurzu: 3.490,00 Kč/Kurz
  * (Cena včetně DPH: 4.222,90 Kč/Kurz
  Začátek: 02.12.2024 09:00 (po)
  *
  * Forma výuky: Prezenční Délka výuky: 6 hodin : Praha Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 25.11.2024
  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )
  místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Akreditace:
  MV - AK/PV-48/2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe
  PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 ( najít na mapě )
  místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

  Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024


  Přihláška na kurz: 2.12.2024 online
  # Změna ceny kurzu: 2.990,00 Kč/Kurz
  * (Cena včetně DPH: 3.617,90 Kč/Kurz
  Začátek: 02.12.2024 09:00 (po)
  *
  * Forma výuky: Online Délka výuky: 6 hodin : ON-LINE Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH
  Celková cena: Kč bez DPH Var. symbol: bude upřesněno Uzávěrka: 25.11.2024
  Harmonogam: 9:00 – 15:00 hod. :
  ON-LINE - návod k účasti Akreditace:
  MV - AK/PV-70/2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe (webinář)
  ON-LINE - návod k účasti

  Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
  URL >> https://skoleni.net/skoleni_112791_jednotne-environmentalni-stanovisko-(jes)-–-aplikacni-praxe-od-1-1-2024.html

  JednotnéenvironmentálnístanoviskoJESaplikačnípraxe112024


 • Počet kurzů: 113365
  Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net