SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # scc – skoleni a uznavana zkouska pro pracov niky operativni urovne [dok 018]

KURZ: SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018]

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce [Zákon č. 262 - 2006 Sb.]. Ten ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organizacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.Zajištění zdravého a bezpečného pracoviště a maximální možné vyloučení zdravotních a bezpečnostních rizik patří mezi základní povinnosti každého pracovníka podniku; povinností managementu je dosáhnout norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou vyžadovány zákony. Zajištění odpovídající úrovně BOZP prostřednictvím správně nastaveného systému řízení je velmi důležité a oblast BOZP ovlivňuje také výkonnost podniku a jeho ekonomické výsledky.


Program kurzu* legislativa v oblasti bezpečnosti práce
* posuzování rizik a identifikace ohrožení
* příčiny úrazů a nahlášení úrazu
* bezpečné chování na pracovišti
* úlohy, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců
* předpisy vzhledem k pracovnímu místu a vykonávaným činnostem
* nouzová opatření
* nebezpečné látky a nebezpečný náklad
* protipožární ochrana a ochrana před výbuchy
* pracovní prostředky
* pracovní postupy
* elektřina a záření
* ergonomie pracovního místa
* osobní ochranné prostředky

Obsah kurzu - školení     Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá-koníkem práce (Zákon č. 262 - 2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinnostía oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organi-zacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.Zajištění zdravého a bezpečného pracoviště a maximální možné vyloučenízdravotních a bezpečnostních rizik patří mezi základní povinnosti každéhopracovníka podniku; povinností managementu je dosáhnout norem bezpeč-nosti a ochrany zdraví při práci, které jsou vyžadovány zákony. Zajištěníodpovídající úrovně BOZP prostřednictvím správně nastaveného systémuřízení je velmi důležité a oblast BOZP ovlivňuje také výkonnost podnikua jeho ekonomické výsledky.Komu je školení určeno• operativně činným zaměstnancům, dělníkům, kvalifikovaným pracovníkům,   pomocným silám v podnicích z oblasti chemie, petrochemie,   stavebnictví, elektrotechniky, strojírenství a z oblasti technických služeb                                                                   Obsah školení•  legislativa v oblasti bezpečnosti práce a kontroly•  příčiny úrazů a způsoby chování při úrazech•  zacházení s nebezpečnými látkami, nebezpečí požáru a exploze•  souhlas k práci a práce v uzavřených prostorách•  použití obráběcích strojů, ručního nářadí, stavebních strojů a přístrojů,   svářecích a elektrických přístrojů• přepravní a zvedací technika, přepravní cesty• práce ve výšce nebo hloubce, osobní ochranné pomůcky• závěrečná zkouškaKurz a zkouška splňují požadavky SCC, dokumentu 018, jakož i bod 3.2checklistu sekčního výboru SCCCo Vám školení přineseÚčastí na tomto školení získáte rozsáhlé znalosti o systému bezpečnos-ti podle SCC standardu. Prohloubíte si své znalosti z legislativy v oblastiochrany práce, seznámíte se s nejčastějšími příčinami úrazů a můžete při-způsobit své chování tomu, abyste úrazu zamezili. Dozvíte se, na čem přizacházení s nebezpečnými látkami záleží, naučíte se řádnému používánínářadí a jiných pracovních prostředků. Dále se obeznámíte se správnýmpoužíváním ochranných pracovních pomůcek.

Podrobnosti o kurzu

Dotazy a komentáře ke kurzu

Přihláška na kurz

🔥 NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ & datum konání SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT zde:
SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018]


Přihláška na kurz: Prosinec 2022 Dle dohody

Termíny a místo školení dle dohody se zákazníkem

SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] # Včetně zkoušky - Termíny a místo školení dle dohody


Přihláška na kurz: Prosinec 2022 Dle dohody

Rozsah školení 3 dny /resp. 2 dny [celkem 24 hod.]
* Zakončení: provedení zkoušky dle Dok. 018 normativního SCC nařízení/ verze 2011 akreditovaným certifikačním místem pro personál s platností certifikátu 10 let.

SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018]


Přihláška na kurz: Leden 2023 Dle dohody

Termíny a místo školení dle dohody se zákazníkem

SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] # Včetně zkoušky - Termíny a místo školení dle dohody


Přihláška na kurz: Leden 2023 Dle dohody

Rozsah školení 3 dny /resp. 2 dny [celkem 24 hod.]
* Zakončení: provedení zkoušky dle Dok. 018 normativního SCC nařízení/ verze 2011 akreditovaným certifikačním místem pro personál s platností certifikátu 10 let.

SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018]


Přihláška na kurz: Únor 2023 Dle dohody

Termíny a místo školení dle dohody se zákazníkem

SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018] # Včetně zkoušky - Termíny a místo školení dle dohody


Přihláška na kurz: Únor 2023 Dle dohody

Rozsah školení 3 dny /resp. 2 dny [celkem 24 hod.]
* Zakončení: provedení zkoušky dle Dok. 018 normativního SCC nařízení/ verze 2011 akreditovaným certifikačním místem pro personál s platností certifikátu 10 let.

Odesláním formuláře 'Přihláška na kurz' se zaregistruje Vaše přihláška a na zadaný email přijde potvrzení o odeslání této přihlášky. V případě poskytnutí osobních údajů, souhlasíte s archivací těchto údajů v souladu s podmínkami zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nevyžadujeme, tyto data nezpracováváme. Server pouze zprostředkovává objednávky kurzů & kontakt na jejich pořadatele. Před odesláním přihlášky je nutno souhlasit s obchodními podmínkami účasti na kurzu daného pořadatele kurzu. Neodpovídáme za správnost uvedených údajů. © OBEC.net, sro.
URL >> https://skoleni.net/skoleni_15353_scc-–-skoleni-a-uznavana-zkouska-pro-pracovniky-operativni-urovne-[dok--018].html

školeníuznávanázkouškapracovníkyoperativníúrovněDok018


Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net