HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
SKOLENI.net

Školení, kurzy, semináře # ucetnictvi prispevkovych organizaci pro skoly seminar on line

ŠKOLENÍ: Účetnictví příspěvkových organizací pro školy !SEMINÁŘ ON-LINE! # Aliaves Co., a.s.

Akreditace: MV - AK - PV-260 - 2017 Cíl semináře V oblasti právních předpisů platných pro účetnictví a daně dochází k častým a významným změnám, mnohdy ne jednoznačně formulovaným. Cílem semináře je získat přiměřenou jistotu, že zobrazení všech činností v účetních knihách odpovídá platné legislativě. K tomu přispěje i seznámení se stanovisky, výklady, pokyny, metodikami, doporučeními a odpověďmi MFČR na některé dotazy.
Cíl semináře V oblasti právních předpisů platných pro účetnictví a daně dochází k častým a významným změnám, mnohdy ne jednoznačně formulovaným. Cílem semináře je získat přiměřenou jistotu, že zobrazení všech činností v účetních knihách odpovídá platné legislativě. K tomu přispěje i seznámení se stanovisky, výklady, pokyny, metodikami, doporučeními a odpověďmi MFČR na některé dotazy. Obsah semináře Základní informace o právních předpisech, jejichž znalost je nutná pro hospodaření příspěvkových organizací – škol. Pro správné zachycení operací v účetních knihách příspěvkových organizací, pro inventarizaci majetku a závazků, pro sestavení účetní závěrky a pro odesílání správných informací do centrálního úložiště dat na MFČR. Malá rozpočtová pravidla pro p.o. zřízená ÚSC– zřizovací listiny, formy hospodaření s majetkem svého zřizovatele a způsoby jeho zachycení v účetní evidenci p.o., vzájemné finanční vztahy zřizovatele a p.o., tvorba a čerpání peněžních fondů, odvody zřizovateli, porušení rozpočtové kázně. Velká rozpočtová pravidla pro všechny p.o., které jsou příjemci dotací. Technická vyhláška, konsolidační vyhláška, vyhláška o schvalování účetních závěrek, jak postupovat v případě neschválení účetní závěrky, rozdělení zisku. Zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška k němu, část první - veřejnosprávní kontroly zřizovatele, část druhá - vnitřní kontrolní systém, příprava podkladů ke kontrolám, oprávnění a odpovědnost za obsah účetních zápisů, za kontrolu shody plnění se smluvními podmínkami, připojování podpisových záznamů k účetním podkladům. Kdy z účetního záznamu účetní zápis. Schvalování rozpočtů PO, metodika MF ČR, kompetence ke změnám schválených údajů – určuje zřizovatel. Nové povinnosti zřizovatele, nové povinnosti PO. Zdroje financování provozu škol.  Školský zákon – školy a školská zařízení, právní postavení škol, organizace škol, učebnice, školní potřeby, školské služby – ubytování a stravování, úplaty za činnost. Školský rejstřík. Financování škol ze státního rozpočtu Základní informace o daňových zákonech (zákon o daních z příjmů, o DPH, silniční daň) - specifika pro příspěvkové organizace. Právní předpisy platné pro účtování příspěvkových organizací Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro vybrané účetní jednotky, tj. i pro p.o., české účetní standardy č. 701 až 710 Aplikace zákona o účetnictví – vedení účetnictví p.o. ve zjednodušeném a plném rozsahu, kategorizace účetních jednotek, definice účetní závěrky a její obsah pro p.o., zveřejňování závěrek v obr. Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů, formy podpisových záznamů, opravy chyb, storna dokladů, archivace, úloha inventarizace. Aplikace metod uvedených v prováděcí vyhlášce a v ČÚS. Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů. Formy nabývání majetku příspěvkovou organizací – vlastnictví, svěření do správy, výpůjčka, nájmy – výklady MFČR. Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky. Specifika pro majetek ve vlastnictví zřizovatele. Dohadné položky, časové rozlišení, rezervy, podrozvahová evidence Pohledávky v účetnictví, opravné položky účetní a daňové, specifika pro p.o., časté chyby Systém tvorby a čerpání peněžních fondů. Základy účtování o transferech. Hlavní a hospodářská činnost, oddělené účtování, daňové dopady Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703, 704 a 709 - metodika MFČR. Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u PO, zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele. Účetní závěrka – jaké výkazy jsou povinné, mezitímní, řádná a mimořádná závěrka Závěrkové operace, stručně základní zásady výpočtu daně z příjmů právnických osob pro p.o., silniční daň


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurzTermíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --
http://skoleni.net/skoleni_87476_ucetnictvi-prispevkovych-organizaci-pro-skoly--seminar-on-line-.html

Účetnictví | příspěvkových | organizací | školy | !SEMINÁŘ | ON-LINE!


HandMade # Vyrábíte? Tvoříte? máte malou domácí dílnu? Zaregistrujte se zdarma na HAnnDE.com
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
http://addurl.nu