SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře #

MS Outlook
Prosinec 2022 - Praha 9 # Požadované znalosti Mimo znalost prostředí Windows, nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti s uvedeným programem. Popis kurzu: Základy práce s elektronickou poštou Přílohy e-mailů Pravidla a upozornění Kontakty Kalendář a pozvánky Úkoly Poznámky Sdílení jednotlivých modulů Archivace modulů Podrobná osnova kurzu Osnova kurzu osnova kurzu Microsoft Outlook: 1. Elektronická pošta ** 1.1. ...
Outlook

Selfmanagement
Prosinec 2022 - Praha 2 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Pracovníci v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cíl semináře Co je pro mě důležité? Čeho chci v životě dosáhnout? Jak chci, aby si mě lidé ...
Selfmanagement

VEDENÍ FIREM, TÝMŮ A LIDÍ pro zkušené manažery - aneb leadership pro 21. století - 2denní
Únor 2023 - Praha # Organizační management a vedení lidí # Vedení firem, velkých týmů i projektů vyžaduje dnes zcela nové manažerské dovednosti. Podnikatelské prostředí je stále komplexnější, méně předvídatelné a vystavené velkým tlakům z okolí svojí propojeností a globalizací. Ve firmách se zvyšuje stres a nároky na kvalitní komunikaci. Jak ...
VEDENÍFIREMTÝMŮLIDÍzkušenémanažeryanebleadershipstoletí2denní

Práce s emocemi v manažerské praxi
Listopad 2022 - Praha # Dozvíte se, jak jako manažer ustát rozjitřené emoce v týmu, které by mohly přerůst v konflikt. Procvičíte si adekvátní manažerské reakce na nejrůznější emočně náročné situace – například na podřízeného v záchvatu vzteku nebo na tým v konfliktu. Natrénujete postupy, jak zachovat chladnou hlavu a přitom svůj tým podpořit i ve chvílích, kdy se k vám štěstí otočilo zády. * • ...
Práceemocemimanažersképraxi

Docker - tvorba a nasazení kontejnerových aplikací Docker
Listopad 2022 - Praha # Docker je nejpoužívanější nastroj pro automatizaci nasazení aplikací v podobě takzvaných kontejnerů. Umožňuje aplikacím běžet v izolovaných prostředích s maximální efektivitou a jednoduchým procesem nasazení. Dále Docker pomáhá například při buildech nebo automatickém testovaní. Tento kurz vám má přiblížit technologii Docker a naučit vás jej využívat. Je určen pro ...
DockertvorbanasazeníkontejnerovýchaplikacíDocker

Základní kovoobráběčské práce
Říjen 2022 - Praha 5 # Profesní rekvalifikační kurz Uvedený kurz naučí absolventy práce na standardních obráběcích strojích typu frézka, soustruh a další stojanové stroje sloužící k obrábění včetně přípravy výroby a technické dokumentace. Kurz naučí posluchače orientaci v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací spolu s měřením a kontrolou délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků ...
Základníkovoobráběčsképráce

Kurz Jazyk C++ – Vlákna a paralelní programování v C++
Listopad 2022 - Praha,Ostrava # Kurz Jazyk C++ – Vlákna a paralelní programování v C++ je určen pro pokročilé vývojáře, kteří se chtějí seznámit s novými koncepty a třídami pro tvorbu přenositelných vícevláknových aplikací s pomocí standardních C++ 11 knihoven. Vysvětlíme typické problémy paralelních aplikací jako souběh operací na sdílených datech [quot;race conditionquot;] nebo uváznutí [quot...
KurzJazykVláknaparalelníprogramování

PALETA NÁMĚTŮ NA PROVÁDĚNÍ AUDITŮ OPERACÍ V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Listopad 2022 - Praha 2 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři - pozice DPO. Cíl semináře Pozornost věnovaná implementaci požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) s přibývajícím časem v mnoha organizacích opadla. Co by měli DPO monitorovat? Co by měli interní auditoři auditovat v oblasti ochrany osobních údajů? ...
PALETANÁMĚTŮPROVÁDĚNÍAUDITŮOPERACÍOBLASTIZPRACOVÁNÍOCHRANYOSOBNÍCHÚDAJŮ

Autodesk Inventor Tooling – Vstřikování a návrh plastových forem
Květen 2023 - Brno # Cíl kurzu Naučit se základní principy návrhu formy na plastové díly. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro pokročilé uživatele aplikace Autodesk Inventor, je určen konstruktérům forem, kterým umožňuje rychlou a přesnou tvorbu lisovacích nástrojů přímo z 3D modelu výlisku. Využití najdou i nástrojáři. Studijní materiály CZ literatura není dostupná. ...
AutodeskInventorToolingVstřikovánínávrhplastovýchforem

Ukládání povinností stavebním úřadem, kontrolní prohlídka stavby a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
Listopad 2022 - online # Akreditace: MV - AK - PV-632 - 2021, Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, ukládání povinností, kontrolní prohlídka stavby v současné a budoucí právní úpravě (webinář) Stavební úřady nevedou pouze řízení o podané žádosti, ale stavební zákon jim svěřuje soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných ...
Ukládánípovinnostístavebnímúřademkontrolníprohlídkastavbyzvláštnípravomocistavebníhoúřadu

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VE VÍRU ZMĚN
Listopad 2022 - Olomouc # Lektor kurzu: JUDr. František VLASÁK Působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oblasti nemocenského pojištění a pojistného zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Podílí se na přípravě návrhů zákonů a výkladů k nim. Zkušený lektor s dlouholetou praxí, autor odborných publikací a článků. Je spoluautorem legislativy týkající se ...
NEMOCENSKÉPOJIŠTĚNÍPOJISTNÉSOCIÁLNÍZABEZPEČENÍVÍRUZMĚN

Získejte vyšší důchod od státu – maximalizace možností pro vás i vaše kolegy
Prosinec 2022 - online # Na semináři se seznámíte s fungováním českého důchodového systému, jeho slabými a naopak silnými stránkami, které při znalosti věci povedou k maximalizaci vašeho důchodu od státu. Obdržíte relevantní odpovědi na otázky: Mohu ovlivnit svůj důchod? Kdo je schopen mi říci, jaký důchod budu mít? Je možné důchod maximalizovat? ...
Získejtevyššídůchodstátumaximalizacemožnostívašekolegy

Adobe Illustrator – certifikovaný základní kurz
Listopad 2022 - Brno # Předpokládané znalosti Základní znalosti práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Cíl kurzu Zvládnout využívat vektorovou grafiku pro běžnou praxi a zároveň absolventům předat informace o programu Adobe Illustrator tak, že se práce v něm stane zábavou. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro úplné začátečníky nebo Illustrátorové samouky, ocení jej grafici, umělci, web...
AdobeIllustratorcertifikovanýzákladníkurz

Kurz-školení Oracle Database 19c: Novinky pro administrátory
Leden 2023 - Praha,Ostrava # Kurz-školení Oracle Database 19c: Novinky pro administrátory představuje administrátorům databázového systému novinky verze Oracle 19c na úrovni bezpečnosti, obnovování, výkonnosti, mo...
Kurz-školeníOracleDatabase19c:Novinkyadministrátory

Kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE
Listopad 2022 - online # Osnova semináře: * Kybernetická bezpečnost a obecné právní předpisy - občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o informačních systémech veřejné správy, nařízení eIDAS a související předpisy - obsah smluvních dokumentů z pohledu ZKB - připravovaná legislativa * Povinnosti ...
KybernetickábezpečnostpředpisechmimozákonkybernetickébezpečnostiON-LINE

Kyberkriminalita a vyšetřování v kyberprostoru obchodních korporací - ON-LINE
Listopad 2022 - online # Osnova semináře: * Úvod do kybernetických trestných činů - Trestné činy, jak je zná trestní řád, jak se dotýkají ICT a jejich statistiky - Některé praktické příklady z uvedených oblastí - Kybernetické události a incidenty, narušení záznamů a co je důležité - Praktické důsledky úniku dat, jak ...
KyberkriminalitavyšetřováníkyberprostoruobchodníchkorporacíON-LINE

Účetnictví [s využitím výpočetní techniky]
Prosinec 2022 - Pardubice # V rekvalifikačním kurzu Účetnictví [s využitím výpočetní techniky] s rozsahem 166 vyučovacích hodin, zahajovaném dne 11.11. 2011 na adrese: U Divadla 828, Pardubice nabízíme volná místa vyjímečně za cenu 8 999,- Kč, tedy se slevou 5 000,- Kč původní ceny a kurz zahrnuje o 20 vyučovacích hodin více, než klasický kurz Účetnictví [s využitím výpočetní techniky], který standartně nabízíme ...
Účetnictvívyužitímvýpočetnítechniky

KURZ STROJNÍKŮ STAVEBNÍCH STROJŮ
Říjen 2022 - Frýdek Místek # Kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz strojníka - obsluha nakladačů, dozerů, rypadel, silničních válců, kompresorů, vrtných souprav ...
KURZSTROJNÍKŮSTAVEBNÍCHSTROJŮ

SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018]
Listopad 2022 - Dle dohody # Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce [Zákon č. 262 - 2006 Sb.]. Ten ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organizacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.Zajištění zdravého a bezpečného pracoviště a maximální možné ...
školeníuznávanázkouškapracovníkyoperativníúrovněDok018

C# – středně pokročiléC#.NET - Advanced Programming
Leden 2023 - Praha # Kurz rozvíjí základní znalosti základy jazyka C#. Cílem kurzu je připravit účastníky na komerční vývoj C# především backend systémů. Absolventi kurzu budou rozumět moderní C# syntaxi a pracovat efektivně s typovým systémem. Kurz je vhodný pro absolventy základního školení, samouky a junior programátory, kteří se cítí nesví při větších projektech. Kurz obsahově vychází z ...
středněpokročiléC#NETAdvancedProgramming

Praktikum evidování skutečných majitelů aktuálně - ON-LINE
Listopad 2022 - online # Program: * Rekapitulace pojmů: - Skutečný majitel, rozhodující vliv, prospěch - Náhradní a formální skutečný majitel - Nepřímé vztahy, struktura vztahů * Skutečný majitel u obchodních korporací v příkladech - Přímý skutečný majitel - Nepřímý skutečný majitel - ...
PraktikumevidovánískutečnýchmajitelůaktuálněON-LINE

Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
Prosinec 2022 - online # Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * relevantní obecné otázky - pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatelnost škody - přiměřené zadostiučinění nemajetkové újmy - příčinná souvislost (adekvátní, alternativní, kumulativní a nejistá) - rozsah a způsob náhrady - meze ...
NáhradaškodypodnikáníON-LINE

Základy marketingu
Listopad 2022 - Praha 5 # Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Kurz je určen pro ty, kteří se potřebují naučit správné využití marketingu. Naučí se správně řešit a zpracovat marketingovou ...
Základymarketingu

Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání
Listopad 2022 - Praha # Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody. Dozvíte se, jak se dají rozpoznat indikátory podvodného jednání. Proberete metodologii testování rezistence organizace proti riziku podvodu. * • definice podvodů v legislativě ...
Forenzníúčetnictvíanebsnížitrizikopodvodnéhojednání

Manažer
Říjen 2022 - Havířov, Karviná, Orlová,Frýde # Absolvent vzdělávacího programu Manažer je plně seznámen s problematikou profese „Manažer“. Získá manažerské, komunikační a psychologické dovednosti a schopnosti. Zná základní manažerské postupy a techniky, jak vést kolektiv. Umí efektivně plánovat, organizovat, vést, rozhodovat a kontrolovat jemu svěřené o...
ManažerPočet kurzů: 103267
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net