SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; ON LINE

Kurzy: LINE

Celkem: 186 seminářů, kurzů a/nebo školení

Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost a výklad (dvoudenní seminář) - ON-LINE
Duben 2023 # Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: 1. den semináře * dispozitivita vs. kogentnost závazkového práva * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání) * stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední ...
SmlouvadalšíprávníjednáníexistenceplatnostúčinnostvýkladdvoudenníseminářON-LINE

Náhrada škody v podnikání (dvoudenní seminář) - ON-LINE
Červen 2023 # Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: 1. den semináře – obecné otázky a skutkové podstaty náhrady * pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatelnost škody - přiměřené zadostiučinění nemajetkové újmy * rozsah a způsob náhrady * meze dovolenosti (předem) vyloučit - limitovat ...
NáhradaškodypodnikánídvoudenníseminářON-LINE

FKSP a sociální fondy – on-line seminář
Březen 2023 # Cílem vzdělávacího programu je přehledný a srozumitelný výklad vyhlášky č.114 - 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů. Pod odborným vedením získáte aktuální informace a lepší orientaci potřebnou pro tvorbu a čerpání FKSP a sociálních fondů. Téma bude doplněno o konkrétní příklady z praxe a budete mít možnost získat odpovědi na své dotazy. * • výklad vyhlášky č.114 - 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a ...
FKSPsociálnífondyon-lineseminář

Jak zpracovat a využívat spisový a skartační řád a plán – on-line seminář
Duben 2023 # Cílem kurzu je seznámit vás s požadavky na tvorbu spisového řádu a strukturu spisového plánu podle aktuálně platné legislativy. Účastí získáte informace o spisových plánech pro různé typy původců. Účastníci si vyzkouší schopnost aplikace skartačního režimu v praxi u různých typů dokumentů. * • základní povinnosti a práva různých typů původců, • požadavky na tvorbu spisového řádu podle aktuálně platné legislativy, • hlavní ustanovení spisového řádu podle zákona o ...
zpracovatvyužívatspisovýskartačníplánon-lineseminář

Společné jmění manželů - dvoudenní seminář - ON-LINE
Květen 2023 # Obsahem semináře budou následující dílčí témata: * Vybrané otázky aktiv společného jmění manželů (finanční prostředky opatřené výlučným závazkem jednoho z manželů bez souhlasu druhého manžela, problematická místa úpravy zisku z výlučného majetku jako součásti společného jmění manželů, problematika tzv. Kindergeldu) * Problematika ...
SpolečnéjměnímanželůdvoudenníseminářON-LINE

Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech – on-line seminář
Únor 2023 # Seznámíte se s nedávnými změnami zákona (otázky úhrady nákladů, zneužití zákona, formátu informací a dalšími). Dále s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například: – kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit, – jak řešit žádosti, zneužívající právo na informace (šikana, kverulace), – jak poskytovat informace o platech a odměnách, – jaké právní tituly z hlediska Obecného nařízení EU (GDPR) se uplatní při poskytnutí osobních údajů, ...
Zákonsvobodnémpřístupuinformacímnovýchsouvislostechon-lineseminář

Radniční periodika (a další média) v praxi obcí, měst a krajů – on-line seminář
Březen 2023 # Cílem je poskytnout odpovědným pracovníkům krajů a obcí orientaci v problematice vydávání tištěných časopisů (zpravodajů), publikování na webových stránkách, dalším šíření informací (například internetová či kabelová televize), a nově též výrazným omezením některých informací v radničních médiích v průběhu volební kampaně. Tyto typy šíření informací podléhají právní regulaci a je třeba při jejich používání dbát principů, vyplývajících ze svobodné soutěže politických sil, svobody projevu, zákazu ...
Radničníperiodikadalšímédiapraxiobcíměstkrajůon-lineseminář

Zákon o registru smluv – aktuální problematika – on-line seminář
Březen 2023 # Na semináři se dozvíte o povinném zveřejňování smluv, které přineslo množství problémů, namátkou: Jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy? Jak aplikovat výjimky z uveřejnění? Jak vyložit limit 50 tis. Kč u opakovaného, postupně rostoucího či trvalého plnění nebo rámcové smlouvy? Jakou povahu má bezúplatná smlouva o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci? Kdy je objednávka smlouvou, jak zachytit písemný obsah smlouvy, jak anonymizovat ...
Zákonregistrusmluvaktuálníproblematikaon-lineseminář

Průběh kontroly u příjemců dotací – on-line seminář
Únor 2023 # Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu, • vyžádané dokumenty ke kontrole, • způsoby účtování příjemců dotací, • co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, ...
Průběhkontrolypříjemcůdotacíon-lineseminář

Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce – on-line seminář
Březen 2023 # Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj., • úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, v zákoně č. 218 - 2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250 - 2000 Sb., • obdobná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí a krajů: Výzva příjemci k provedení ...
Poskytovánídotacívědětposkytovatelnebopříjemceon-lineseminář

Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti – on-line seminář
Duben 2023 # Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole, • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti, • neobvyklé smlouvy, rizika v důsledku chyb ve smlouvách, • hospodárnost a rizika vyčleňování činností mimo organizaci, • auditní a kontrolní postupy, • příklady rizik v činnosti organizací, rizika ...
Poznatkykontrolauditůefektivnostihospodárnostion-lineseminář

Postup kontroly podle zákona č. 255 - 2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů – on-line seminář
Květen 2023 # Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech. * Předání zkušeností po 9 letech alikace zákona. Výklad zákona a souvisejících právních předpisů, podle nichž postupují kontrolní orgány veřejné správy, doplněno řadou příkladů z praxe. Na co nezapomenout a čeho se vyvarovat. • příklad pověření a oznámení o zahájení kontroly, • příklad žádosti o údaje a ...
Postupkontrolypodlezákona2012Sbkontrolníhořádusouvisejícíchpředpisůon-lineseminář

ON-LINE

Celkem: 186 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | LINE

Počet kurzů: 105606
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net