SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Právo

Kurzy: Právo

Celkem: 29 seminářů, kurzů a/nebo školení

Smluvní a závazkové právo
Říjen 2022 # Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti - dispozitivita - kogentnost nového civilního práva ve světle poslední judikatury Nejvyššího soudu - veřejný pořádek, dobré mravy – pojem, význam (která pravidla tvoří dle aktuální rozhodovací praxe soudů součást veřejného ...
Smluvnízávazkovéprávo

PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad s příklady, - novely zákoníku práce - 3denní
Srpen 2022 # Pracovní právo # Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona , konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) fyzických osob, počítání času, promlčení a prekluze práva po novele ZP 2020 Co je závislá práce ( souvislost s nelegální prací ) – hrozba vysoké pokuty, jakými doklady se ...
PRACOVNÍPRÁVOpodrobnývýkladpříkladynovelyzákoníkupráce3denní

Právo na straně nákupu
Prosinec 2022 # Popis V rámci semináře si vysvětlíme důležitost právního zajištění nákupu, budou identifikovány různé druhy rizik spojené s nákupem a zároveň popsány metody jejich eliminace. Pomocí příkladů a zkušeností z praxe si názorně předvedeme, co by v žádné smlouvě nemělo chybět a jak se vyvarovat závažných chyb. Výklad bude veden dle nové právní ...
Právostraněnákupu

Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
Červen 2022 # Základní body odborného programu semináře: * Právo na pozůstalost * Dědický nápad * Dědická nezpůsobilost * Zřeknutí se dědického práva * Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví * Pořízení pro případ smrti * Závěť a dovětek * Vydědění * Náhradnictví a svěřenecké ná...
Dědicképrávovýkladúpravynovémobčanskémzákoníkuzákonězvláštníchřízeníchsoudních

Rodinné právo v praxi matrik
Květen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-331 - 2022, Rodinné právo v praxi matrik ...
Rodinnéprávopraximatrik

Ukládání povinností stavebním úřadem, kontrolní prohlídka stavby a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
Červen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-632 - 2021, Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, ukládání povinností, kontrolní prohlídka stavby v současné a budoucí právní úpravě (webinář) Stavební úřady nevedou pouze řízení o podané žádosti, ale stavební zákon jim svěřuje soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Ve ...
Ukládánípovinnostístavebnímúřademkontrolníprohlídkastavbyzvláštnípravomocistavebníhoúřadu

Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů
Září 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-349 - 2022, Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů (webinář) Cíl semináře Detailně seznámit posluchače s problematikou mezinárodních aspektů matričního práva (včetně problematiky jména a příjmení), a to jak s postupy podle vnitrostátního práva, tak s postupy podle multilaterálních úmluv i dvoustranných úmluv o právní pomoci a podle nařízení EU. Cílem je též přiblížit posluchačům judikaturu Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva a českých soudů ...
Mezinárodníprávopraximatričníchúřadů

Medicínské právo - vybrané otázky
Prosinec 2022 # Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravotních službách - smlouva o péči o zdraví * základní práva a povinnosti ve vztahu mezi poskytovatelem a pacientem - svobodný a informovaný souhlas - ...
Medicínsképrávovybranéotázky

Přestupkové právo a judikatura správních soudů
Červen 2022 # Přednáška, pojatá diskusní formou, bude na vybraných příkladech analyzovat praktické problémy aplikace přestupkového práva, například: * formální a materiální pojetí přestupku, včetně otázky, jak dalece se musí přestupkové orgány touto problematikou zabývat * okolnosti vylučující protiprávnost * zavinění a objektivní ...
Přestupkovéprávojudikaturasprávníchsoudů

Medicínské právo - vybrané otázky
Červen 2022 # Program: * předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb - základní přehled - vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravotních službách - smlouva o péči o zdraví * základní práva a povinnosti ve vztahu mezi poskytovatelem a pacientem - svobodný a informovaný souhlas - ...
Medicínsképrávovybranéotázky

Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
Listopad 2022 # V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům: * Věcná břemena – úvod - věcná břemena jako věcná práva k věci cizí - věcná břemena jako věci v právním smyslu - věcná břemena jako předmět držby - dělení na služebnosti a reálná břemena, jejich odlišení - ...
Věcnábřemenasmluvnízákonnáprávostavby

Právo

Celkem: 29 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Právo

Počet kurzů: 101450
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde