SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; nejčastější

Školení: nejčastější

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

7 nejčastějších chyb ve vedení lidí - Vyvarujte se typických manažerských chyb
Říjen 2024 # Ovlivněte správným vedení spokojenost, motivaci, loajalitu a výkon podřízených Chtěli byste předejít chybám, které jsou spojeny s vedení lidí? Tento praktický trénink se zaměřuje na nejčastější chyby, které vychází z problémů, jež manažeři nejčastěji zmiňují a se kterými se potýkají. Kurz je určen: Manažeři, kteří se ...
nejčastějšíchchybvedenílidíVyvarujtetypickýchmanažerských

Skončení pracovního poměru aneb nejčastější chyby z pohledu praxe a judikatury – aktuálně
Říjen 2024 # Účastí na semináři získáte hlubší znalosti o problematice skončení pracovního poměru, a to komplexně a s důrazem na skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z pohledu každodenní praxe. Cílem je propojit platnou právní úpravu s praxí ve firmách a také s vazbou na platnou judikaturu soudů v ČR. * Úvod do problematiky. Právní předpisy upravující problematiku skončení pracovního poměru. Základní vymezení pojmů souvisejících se skončením ...
Skončenípracovníhopoměruanebnejčastějšíchybypohledupraxejudikaturyaktuálně

Skončení pracovního poměru aneb nejčastější chyby z pohledu praxe a judikatury – aktuálně
Říjen 2024 # Účastí na semináři získáte hlubší znalosti o problematice skončení pracovního poměru, a to komplexně a s důrazem na skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z pohledu každodenní praxe. Cílem je propojit platnou právní úpravu s praxí ve firmách a také s vazbou na platnou judikaturu soudů v ČR. * Úvod do problematiky. Právní předpisy upravující problematiku skončení pracovního poměru. Základní vymezení pojmů souvisejících se skončením ...
Skončenípracovníhopoměruanebnejčastějšíchybypohledupraxejudikaturyaktuálně

DPH – nejčastější chyby
Říjen 2024 # Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám. Získáte návod, jak se jich vyvarovat. * • co je a co není předmětem zákona o DPH, • místo plnění a jeho správné určení, • povinnost registrace k DPH – plátce, identifikovaná osoba, • povinnost přiznat daň – kdo, kdy, • správný postup a chyby při přenesení daňové povinnosti, • správné stanovení základu daně a sazby daně, případně osvobození, • uplatňování ...
nejčastějšíchyby

DPH – nejčastější chyby
Říjen 2024 # Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám. Získáte návod, jak se jich vyvarovat. * • co je a co není předmětem zákona o DPH, • místo plnění a jeho správné určení, • povinnost registrace k DPH – plátce, identifikovaná osoba, • povinnost přiznat daň – kdo, kdy, • správný postup a chyby při přenesení daňové povinnosti, • správné stanovení základu daně a sazby daně, případně osvobození, • uplatňování ...
nejčastějšíchyby

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi
Prosinec 2024 # Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů. Získáte aktuální poznatky o zkušenostech z praxe při uzavírání a realizaci zejména kupních smluv a smluv o dílo a obdržíte detailní návod, na co se v klíčových ustanoveních smluv zaměřit, a jak vhodně upravit vzájemná práva a povinnosti a rozložit rizika mezi obě smluvní strany. Obdržíte doporučení z ...
vyhnoutnejčastějšímchybámuzavíránírealizacismluvobchodnípraxi

Nejčastější pochybení zjištěná při kontrolní a dozorové činnosti MV ČR u měst a obcí
Září 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-43 - 2024; Nejčastější pochybení zjištěná při kontrolní a dozorové činnosti u měst a obcí (webinář) Seminář seznámí posluchače s nejčastějšími pochybeními při kontrolní a dozorové činnosti MV ČR ve vztahu k výkonu pravomocí měst a obcí v oblasti samosprávy. Současně budou prezentovány změny zákona o obcích účinné od 1. ledna 2024   Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s nejčastějšími pochybeními při kontrolní a dozorové činnosti MV ČR ve vztahu ...
Nejčastějšípochybenízjištěnákontrolnídozorovéčinnostiměstobcí

Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje
Říjen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-458 - 2021; Péče o majetek obce (webinář) Cíl semináře Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou nakládání s majetkem obcí a poukázat na nejčastější chyby, a to včetně doporučení, jak jim předcházet. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy vztahujícími se k dané problematice a jejich zasazení do systému práva. Vedle základních povinností při nakládání s majetkem jako takovým se kurz zaměří také na pravomoci jednotlivých orgánů obce a ...
Nejčastějšíchybynakládánímajetkemobcekraje

Nejčastější pochybení v řízení o přestupcích v silničním provozu z pohledu MD ČR
Říjen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-431 - 2022; Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi (webinář) Cíl semináře Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou pochybení ve správním řízení v silničním provozu, a jak jim předcházet, z pohledu ústředního správního orgánu MD ČR. ...
Nejčastějšípochybenířízenípřestupcíchsilničnímprovozupohledu

Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek
Prosinec 2024 # Spoluautorky zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upozorní účastníky semináře na nejčastější chyby, které jsou v rámci zadávacích řízení identifikovány a nabídnou východiska, jak takové počínání co nejlépe eliminovat. OBSAH SEMINÁŘE Hlavní změny v nových Globálních standardech a jejich dopady na funkci interního ...
Nejčastějšípochybenízadáváníveřejnýchzakázek

nejčastější

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | nejčastější

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net