SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; prov��d��t

Kurzy: prov��d��t

Celkem: 43 seminářů, kurzů a/nebo školení

Provoz Kubernetes - infrastruktura, build a nasazení
Červen 2023 # IT konference Kurzy a certifikace Open Source Cloud Recenze - Provoz Kubernetes - infrastruktura, build a nasazení Zpět František Lorenc 2. 5. 2022 Školení bylo perfektně nabité informacemi a podpořené skvělým lektorem. Účastník se dozví základní informace potřebné pro produkční provoz služeb v K8S. Samozřejmě by ...
ProvozKubernetesinfrastrukturabuildnasazení

Provozujeme kontejnerové aplikace v Azure
Červenec 2023 # IT konference Kurzy a certifikace Azure Vše Recenze - Provozujeme kontejnerové aplikace v Azure Zpět Tomáš Peroutka 2. 12. 2022 Kurz splnil očekávání. Lektor se podělil o zkušenosti z praxe, zajímavosti a doporučení, která se mu osvědčila. Živé ukázky a hand on byly přínosné. Kurz doporučuji ostatním. Tomáš ...
ProvozujemekontejnerovéaplikaceAzure

Novela zákona o silničním provozu
Červen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-243 - 2019; Zákon č. 361 - 2000 Sb., o silničním provozu Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, s jeho změnami, které nabyly účinnosti v poslední době, a s návrhem jeho novely aktuálně projednávaným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Seminář je určen široké veřejnosti, ale i úředníkům, kteří se zabývají agendou řidičských ...
Novelazákonasilničnímprovozu

Kompletní know-how celního řízení - Praktické informace z oblasti provádění celních operací
Listopad 2023 # Naučte se rozumět celnímu řízení a staňte se profesionálními celními deklaranty Zboží dovážené na území EU podléhá celnímu dohledu. V celním řízení se rozhoduje o propuštění zboží do deklarantem navrhovaného celního režimu, nebo se zboží přiděluje jiné celně schválené určení. V případech stanovených zákonem pak dochází k vyměření cla ...
Kompletníknow-howcelníhořízeníPraktickéinformaceoblastiprováděnícelníchoperací

Přestupky v silničním provozu – úskalí procesu dokazování v praxi
Červen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2021; Zákon č. 361 - 2000 Sb., o silničním provozu (webinář) Cíl semináře Cílem je prohloubení znalostí a zdokonalení orientace v příslušných právních předpisech, především v zákoně č. 361 - 2000 Sb., zákoně č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákoně č. 500 - 2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na specifika řízení o přestupcích v silničním provozu, se zaměřením na problematiku úskalí procesu ...
Přestupkyv silničnímprovozuúskalíprocesudokazovánípraxi

Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu - jak být pánem řízení
Červenec 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-877 - 2021; Obstrukce účastníků přestupkového řízení v silničním provozu (webinář) Cíl semináře Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou obstrukčních taktik a postupů účastníků správních řízení o přestupcích v silničním provozu a doporučí, jak zajistit potřebné uplatňování práv účastníků řízení a přitom současně předcházet maření smyslu a účelu přestupkového řízení. ...
Obstrukceúčastníkůpřestupkovéhořízenísilničnímprovozupánem

Nejčastější pochybení v řízení o přestupcích v silničním provozu z pohledu MD ČR
Červenec 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-431 - 2022, Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi (webinář) Cíl semináře Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou pochybení ve správním řízení v silničním provozu a jak jim předcházet z pohledu ústředního správního orgánu MD ČR. ...
Nejčastějšípochybenív řízenípřestupcíchv silničnímprovozuz pohledu

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE - A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, - práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání ve znění novelizace
Září 2023 # Pracovní právo # Určeno pro mzdové účetní, personalisty, podnikové právníky, manažery a vedoucí zaměstnance. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (9.00 – 12.30 hod.) Cíl Detailní, komplexní rozbor institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a práce z jiného místa výkonu práce jako alternativních a často využívaných forem zaměstnání. Obsah Novelizace právní úpravy dohod s ohledem na transpozici Směrnic EP ...
DOHODAPROVEDENÍPRÁCEPRACOVNÍČINNOSTIprácedomovajinépružnéformyzaměstnávánízněnínovelizace

Zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ) – první zkušenosti z praxe
Červen 2023 # Od 1. 7. 2022 je účinný nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Zákon změnil pravidla pro provoz VTZ a pro provádění revizí, včetně požadavků na odbornou způsobilost při obsluze a práci na těchto zařízeních. Na semináři získáte přehled o všech zásadních změnách a nových povinnostech u všech typů technických zařízení v budovách a na pracovištích (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací) a seznámíte se s praktickými dopady zákona do bezpečnostní praxe. * ...
ZákonbezpečnostiprovozuvyhrazenýchtechnickýchzařízeníVTZprvnízkušenostipraxe

Zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ) – první zkušenosti z praxe
Červen 2023 # Od 1. 7. 2022 je účinný nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Zákon změnil pravidla pro provoz VTZ a pro provádění revizí, včetně požadavků na odbornou způsobilost při obsluze a práci na těchto zařízeních. Na semináři získáte přehled o všech zásadních změnách a nových povinnostech u všech typů technických zařízení v budovách a na pracovištích (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací) a seznámíte se s praktickými dopady zákona do bezpečnostní praxe. * ...
ZákonbezpečnostiprovozuvyhrazenýchtechnickýchzařízeníVTZprvnízkušenostipraxe

INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2023
Červenec 2023 # Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. 201 - 2005 Sb. vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy EU a na změny účinné od 1. 1. 2022 a platné pro rok 2023. * • definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění, • ...
INTRASTATvykazovánívnitrounijníhoobchoduzbožímjehoprovázanostuplatňovánímroce2023

INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2023
Červenec 2023 # Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. 201 - 2005 Sb. vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy EU a na změny účinné od 1. 1. 2022 a platné pro rok 2023. * • definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění, • ...
INTRASTATvykazovánívnitrounijníhoobchoduzbožímjehoprovázanostuplatňovánímroce2023

prov��d��t

Celkem: 43 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | prov��d��t

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net