SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # slu��b��ch [3]

Školení: slu��b��ch

Celkem: 45 seminářů, kurzů a/nebo školení

Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH
Červen 2023 # Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků - účtáren - nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech –vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině (doklady v angličtině jsou součástí semináře) – si ozřejmíte správné uplatnění DPH s důrazem na časové souvislosti v evidenci pro DPH, ...
Fakturacepřeshraničnímobchoduslužbáchvýznamnýchzměnách

Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH
Srpen 2023 # Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků - účtáren - nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech –vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině (doklady v angličtině jsou součástí semináře) – si ozřejmíte správné uplatnění DPH s důrazem na časové souvislosti v evidenci pro DPH, ...
Fakturacepřeshraničnímobchoduslužbáchvýznamnýchzměnách

Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH
Srpen 2023 # Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků - účtáren - nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech –vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině (doklady v angličtině jsou součástí semináře) – si ozřejmíte správné uplatnění DPH s důrazem na časové souvislosti v evidenci pro DPH, ...
Fakturacepřeshraničnímobchoduslužbáchvýznamnýchzměnách

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY ve světle nejnovějších změn
Září 2023 # Pracovní právo # Zajištění pracovnělékařských služeb patří ke klíčovým součástem personální agendy. Jen zaměstnavatel, který zná svoje povinnosti vyplývající z legislativy a má správně nastaveny vztahy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, může dostát všem povinnostem v oblasti ochrany zdraví při práci a minimalizovat riziko vysokých sankcí i soudních sporů. Situaci pro zaměstnavatele přitom komplikuje složitá právní úprava i některá překvapivá rozhodnutí ...
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉSLUŽBYsvětlenejnovějšíchzměn

ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací - ve vazbě na daňové zákony a související předpisy
Listopad 2023 # Finanční účetnictví # Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetních firem a ostatních subjektů. Cíl Seznámit účastníky se statistickými klasifikacemi a jejich uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH. Kromě konstrukce jednotlivých klasifikací bude rovněž probrána související problematika zatřiďování majetku pro účely daňového odpisování, posuzování vybavenosti – nedílných součástí ...
ZATŘIĎOVÁNÍMAJETKUSLUŽEBpodlestatistickýchklasifikacívazbědaňovézákonysouvisejícípředpisy

ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI - pro rok 2024
Leden 2024 # Zahraniční obchod # Pracovní seminář ke změnám v zahraničním obchodě z pohledu INCOTERMS 2020, uplatňování DPH, aplikace celních předpisů, vykazování INTRASTATu a další případné změny, které se v roce 2024 dotknou provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami. pro Určeno pro subjekty obchodující s jinými členskými státy EU a se třetími zeměmi, celní deklaranty a ostatní osoby, které chtějí získat přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu v ...
ZMĚNYZAHRANIČNÍMOBCHODĚZBOŽÍMSLUŽBAMI2024

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY ve světle nejnovějších změn
Únor 2024 # Pracovní právo # Zajištění pracovnělékařských služeb patří ke klíčovým součástem personální agendy. Jen zaměstnavatel, který zná svoje povinnosti vyplývající z legislativy a má správně nastaveny vztahy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, může dostát všem povinnostem v oblasti ochrany zdraví při práci a minimalizovat riziko vysokých sankcí i soudních sporů. Situaci pro zaměstnavatele přitom komplikuje složitá právní úprava i některá překvapivá rozhodnutí ...
PRACOVNĚLÉKAŘSKÉSLUŽBYsvětlenejnovějšíchzměn

Zákon o státní službě po novele od 1.ledna 2023
Říjen 2023 # Program semináře: * Zákon o státní službě a jeho dosavadní legislativní vývoj * Přehled a důvody hlavních dosavadních změn zákona od jeho přijetí * Vztah zákona o státní službě a zákoníku práce * Hlavní instituty zákona a jejich aktuální vývoj: - Obory služby - Služební předpisy - ...
Zákonstátníslužběnovele1ledna2023

Služební vozidla a home office v praxi
Červen 2023 # Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: * 1. Služební vozidla - Vysvětlení povahy řízení z právního pohledu (lze řidiči-referentovi nařídit řízení vozidla?) a nároky zaměstnanců s ním spojené – právo na mzdu, náhradu mzdy a cestovní náhrady. - Bude diskutována i možnost propuštění zaměstnance pro ztrátu ...
Služebnívozidlahomeofficepraxi

DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
Říjen 2023 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení místa plnění při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží, * základní pravidla při přiznávání daně při pořízení zboží z jiného členského státu, * ...
intrakomunitárníchdodávekdovozuvývozuzbožíposkytováníslužebmezisubjektyrůznýchčlenskýchstátůtřetíchzemí

Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením
Prosinec 2023 # Odborný program semináře: * Poskytování služeb spojených s bydlením, projednávané změny (přijaté změny) * Nájem bytu a domu, ochrana nájemce, ochrana pronajímatele * Předmět a účel nájmu * Vznik nájmu, nájemní smlouva a její náležitosti, doba nájmu, úplata nájemného a záloh na služby, práva a povinnosti stran v ...
Nájembytuaktuálníjudikaturanájmubytunovelazákonaslužbáchposkytovanýchbydlením

Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
Listopad 2023 # Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměru jako výkon působnosti v oblasti veřejné správy * Služební orgány jako správní orgány * Způsoby a zvláštnosti rozhodování ve věcech služebního poměru * Kárné řízení ...
Aplikacesprávníhořádupodmínkáchzákonastátníslužbě

slu��b��ch

Celkem: 45 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | slu��b��ch

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net