SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # mezi

Školení: mezi

Celkem: 34 seminářů, kurzů a/nebo školení

IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně
Říjen 2024 # Seznámíte se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi. Výklad je doprovázen množstvím praktických příkladů. V závěru kurzu mají absolventi možnost (nikoliv povinnost) vypracovat test, který jim umožní efektivní zopakování probírané problematiky. * • definice a rozpoznání základních prvků účetní závěrky, • výchozí ...
IFRSMezinárodnístandardyúčetníhovýkaznictvíkomplexně

Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z
Červenec 2024 # Po absolvování tohoto kurzu budete schopni interpretovat základní rozdíly mezi českou účetní legislativou a požadavky IFRS. * V průběhu prvního modulu se seznámíte se základním přístupem IFRS k sestavení účetní závěrky a se základními odlišnostmi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví oproti české (slovenské) účetní legislativě. Na praktických příkladech budou vysvětleny požadavky na vykazování a zveřejňování jednotlivých položek účetní závěrky podle IFRS. ...
Mezinárodníúčetnístandardyspeciálka

Mezinárodní účetní standardy II. – speciálka od A do Z
Srpen 2024 # Na praktických příkladech a případových studiích vám lektoři vysvětlí přístupy IFRS k vykazování a oceňování finančních nástrojů a postupy při sestavování konsolidované účetní závěrky. * Vzdělávací program je zaměřen na tři samostatné okruhy: 1. Požadavky IFRS na vykazování a zveřejňování finančních nástrojů. 2. Požadavky IFRS na sestavení konsolidované účetní závěrky, včetně tzv. reportingu pro mateřskou společnost. 3. První přijetí IFRS podle IFRS ...
Mezinárodníúčetnístandardyspeciálka

Mezikulturní komunikace - Diverzita, inkluze a mezikulturní rozdíly
Říjen 2024 # Kurz Mezikulturní komunikace je otevřený pro každého, kdo by chtěl kultivovat otevřenější komunikaci v setkání s druhým.  Ať už jednáte s lidmi z jiných kultur nebo s kolegy, kteří jsou prostě od vás odlišní, tento kurz vám pomůže pochopit, proč mezi vámi mohou vznikat třecí plochy. Zároveň si pomocí neurovědeckých výzkumů ukážeme, že různé typy ...
MezikulturníkomunikaceDiverzitainkluzemezikulturnírozdíly

Mezikulturní komunikace bez hranic v angličtině - Intercultural communication without borders
Listopad 2024 # Do you want to navigate the intricacies of intercultural communication seamlessly? Welcome to Intercultural Communication Beyond Borders, where we break down barriers and build bridges across cultures. In todays globalized world, understanding cultural nuances is paramount for effective communication and collaboration. Join us on a journey to ...
MezikulturníkomunikacehranicangličtiněInterculturalcommunicationwithoutborders

GPS mezi generacemi - Jak komunikovat s generacemi BB, X, Y a Z
Říjen 2024 # Na práci s X,Y a Z jsme zvyklí ze školních lavic a počítání rovnic. Jak to ale dopadne když si za jednotlivé neznámé dosadíme tváře ze svého okolí a tuhle rovnici si dáme do kontextu každodenního života?  Mezigenerační komunikace je klíčovým faktorem v moderním pracovním prostředí, kde se setkávají různé generace s odlišnými komunikačními ...
mezigeneracemikomunikovat

Mezinárodní účetní standardy pro začínající
Září 2024 # Vedle českých firem, které jsou emitenty investičních cenných papírů, na českém území působí mnoho zahraničních firem s povinností reportovat podle IFRS ve svých zemích. Přestože práce v účetním oddělení takové firmy může být zajímavá, zpravidla vyžaduje nejen znalost českých účetních předpisů, ale také IFRS. A samozřejmě, znalost anglického jazyka, který mnoho zahraničních firem používá pro interní komunikaci, je také často výhodou. Česka účetní úprava se sice pomalu blíží IFRS, ale pouze ...
Mezinárodníúčetnístandardyzačínající

Mezinárodní účetní standardy pro začínající
Září 2024 # Vedle českých firem, které jsou emitenty investičních cenných papírů, na českém území působí mnoho zahraničních firem s povinností reportovat podle IFRS ve svých zemích. Přestože práce v účetním oddělení takové firmy může být zajímavá, zpravidla vyžaduje nejen znalost českých účetních předpisů, ale také IFRS. A samozřejmě, znalost anglického jazyka, který mnoho zahraničních firem používá pro interní komunikaci, je také často výhodou. Česka účetní úprava se sice pomalu blíží IFRS, ale pouze ...
Mezinárodníúčetnístandardyzačínající

Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy
Listopad 2024 # Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na vypovídací schopnost účetní závěrky. * IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky: • východiska standardu, porovnání IFRS 15, IAS 18 – Výnosy, IAS 11 – Smlouvy o zhotovení (Stavební smlouvy), • předmět standardu, identifikace smlouvy, identifikace povinností plynoucích ze smlouvy, • transakční cena a ...
MezinárodnístandardyIFRSVýnosyLeasingy

Základy DPH se zaměřením na obchodování se zbožím mezi členskými státy, poskytování služeb do jiných členských států, dovoz a vývoz zboží (on-line)
Červenec 2024 # Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o problematice DPH při uplatňování přeshraničních plnění v rámci EU, při dovozu a vývozu zboží. Jaký je princip fungování DPH u plátců? Kdy vznikne identifikovaná osoba? Jaké povinnosti má plátce? Jaké jsou nejčastější chyby v oblasti DPH v praxi? Jaké údaje se vykazují v kontrolním hlášení? * • předmět daně z přidané hodnoty, • registrace identifikované osoby, • stanovení ...
Základyzaměřenímobchodovánízbožímmezičlenskýmistátyposkytováníslužebjinýchčlenskýchstátůdovozvývozzbožíon-line

Základy DPH se zaměřením na obchodování se zbožím mezi členskými státy, poskytování služeb do jiných členských států, dovoz a vývoz zboží (on-line)
Říjen 2024 # Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o problematice DPH při uplatňování přeshraničních plnění v rámci EU, při dovozu a vývozu zboží. Jaký je princip fungování DPH u plátců? Kdy vznikne identifikovaná osoba? Jaké povinnosti má plátce? Jaké jsou nejčastější chyby v oblasti DPH v praxi? Jaké údaje se vykazují v kontrolním hlášení? * • předmět daně z přidané hodnoty, • registrace identifikované osoby, • stanovení ...
Základyzaměřenímobchodovánízbožímmezičlenskýmistátyposkytováníslužebjinýchčlenskýchstátůdovozvývozzbožíon-line

Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2024 a připravované změny pro rok 2025 – pro zkušené
Říjen 2024 # Seminář bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Budete také seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2025, pokud budou v době konání známé. * Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Novinky ...
Uplatňovánímezizeměmitřetímiroce2024připravovanézměny2025zkušené

mezi

Celkem: 34 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | mezi

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net