SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; 2denní

Kurzy: 2denní

Celkem: 28 seminářů, kurzů a/nebo školení

Vedení lidí - jak jednat s lidmi v různých situacích - 2denní
Květen 2024 # Mezi rozhodnutím a výsledkem je poměrně složitý vztah. I špatné rozhodnutí může nakonec přinést dobrý výsledek, a naopak. Roli hraje nejen čas a vlivy z externího prostředí, ale především lidé, které pro svůj záměr vedoucí pracovník získá, a nebo ne. Řada firem dnes nehodnotí pracovníky jen za výsledky, ale i za kvalitní rozhodnutí, aktivity a ...
Vedenílidíjednatlidmirůznýchsituacích2denní

Management a vedení lidí pro nově a nedávno jmenované manažery - 2denní
Květen 2024 # „ Když změníte způsob, jakým se na věci díváte, věci, na které se díváte, se změní .“   Wayne Dyer, autor a řečník   Určeno pro všechny manažery a vedoucí projektů, kteří teprve nedávno nastoupili na vedoucí pozici, chtějí se v ní rychle zorientovat a vyvarovat se zbytečných chyb. Seminář je určen zejména pro lidi bez předchozích znalostí ve ...
Managementvedenílidínověnedávnojmenovanémanažery2denní

Time management - jak se vyhnout typickým chybám v sebeorganizaci - 2denní
Květen 2024 # Motto: „Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde.“ Arthur Hailey   Určeno pro všechny, kteří chtějí lépe plánovat a využívat svůj čas, aby jak dobře zvládali práci, tak prožívali své dny dlouhodobě spokojenější, odolnější a v dobré kondici. Cílem kurzu je získat inspiraci, náměty pro řešení a formulovat konkrétní ...
Timemanagementvyhnouttypickýmchybámsebeorganizaci2denní

Finanční řízení pro nefinanční manažery - 2denní
Květen 2024 # Určeno pro zodpovědné manažery bez ekonomického vzdělání, nebo manažery nevyužívající v každodenní praxi své dříve nabyté znalosti v oblasti financí, vlastníky firem a všechny ty, kteří chtějí dobře rozumět ekonomické stránce svého podnikání. Účastníci se zorientují v základních údajích, které o procesech ve firmě poskytují účetní výkazy – ...
Finančnířízenínefinančnímanažery2denní

Náročná komunikace a zvládání konfliktů ve vedení lidí - 2denní
Červen 2024 # Řešení sporů a konfliktů není snadné. Pro šéfy je to ovšem nevyhnutelně jedna z primárních rolí. Ať už to je konflikt mezi zaměstnanci, nebo šéf sám je v rozporu s ostatními, je na něm, aby s tím uměl efektivně pracovat. Čekání na to, že se obtíže vyřeší samy, nepomáhá. Stojí víc, než si myslíte. Přehlížené spory snižují produktivitu týmu a ...
Náročnákomunikacezvládáníkonfliktůvedenílidí2denní

Trénink asertivních technik ve složitých situacích - 2denní
Červen 2024 # Určeno pro ty, kteří již znají základy asertivního způsobu komunikace a cítí potřebu dalšího zdokonalení ve využívání asertivních technik. Seminář je zaměřen na zvládání složitých situací pracovních i životních: jednání s manipulátory, agresory a jinak komplikovanými lidmi.   Cílem kurzu je prohloubení znalostí asertivních technik, analýza a ...
Tréninkasertivníchtechniksložitýchsituacích2denní

Vyjednávání v každodenní praxi - 2denní
Červenec 2024 # Určeno pro ty, kteří chtějí dosahovat lepších výsledků v každodenním vyjednávání, v soukromém i pracovním životě. Cílem kurzu je porozumět tomu, co je to vyjednávání, že vyjednáváme prakticky stále, aniž bychom si to uvědomovali, a naučit se používat komunikační nástroje vedoucí nejen ke snazšímu dosažení našich cílů, ale také upevňující ...
Vyjednáváníkaždodennípraxi2denní

4 typologie osobnosti - efektivní způsoby jednání a spolupráce s různými typy lidí - 2denní
Srpen 2024 # Určeno pro: Všechny, kteří se chtějí podívat na rozmanitost lidských povah a projevů a lépe tak pochopit jednání lidí, se kterými přicházejí do kontaktu nebo je řídí a vedou Všechny, kteří při své práci potřebují rychle odhadnout typ člověka ohledně pracovního chování i osobnostního projevu tak, aby jedinec např. zapadl do stávajícího ...
typologieosobnostiefektivnízpůsobyjednáníspoluprácerůznýmitypylidí2denní

Trénink výběrového rozhovoru - 2denní
Srpen 2024 # Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají náborem zaměstnanců. Cíl: Zlepšit a sjednotit náborový proces Zvýšit úspěšnost výběrových rozhovorů Naučit se identifikovat faktory ...
Tréninkvýběrovéhorozhovoru2denní

Jak lépe pracovat s informacemi a se svou pamětí - 2denní
Srpen 2024 # Cíl: Získat schopnost pamatovat si 3-10x lépe – jména, čísla, data, cizí slovíčka.  Propojovat klíčové informace, myšlenky důležité pro Váš úspěch. Trénovat paměť u sebe i druhých lidí. Lépe využívat skryté možnosti lidské psychiky pro rychlejší čerpání nových znalostí. Předávat jasněji a srozumitelněji své myšlenky druhým. Získat příjemnou ...
lépepracovatinformacemisvoupamětí2denní

Argumentace - zvládání problematických situací pro mistry aneb „jak se dohodnout“ - 2denní
Srpen 2024 # Cíl: Dokázat zvládat konfliktní situace, kdy nedokážeme najít shodu s druhými (podřízenými, kolegy, nadřízenými) a marně hledáme cesty, jak se ...
Argumentacezvládáníproblematickýchsituacímistryaneb„jakdohodnout“2denní

Vedení lidí - jak dosahovat cílů pomocí emoční inteligence a efektivní práce s potenciálem podřízených - 2denní
Srpen 2024 # Jde o  zážitkový seminář, sebezkušenostní, bohatý na diskuze a sdílení (tj. minimum teorie a maximum praxe). „Když budete pořád dělat, co jste dělali dříve, získáte jen to, co jste už získali dříve.“  Jim Rohn     Určeno pro manažery, vedoucí, podnikatele, projektové manažery, kteří chtějí efektivněji pracovat se svým ...
Vedenílidídosahovatcílůpomocíemočníinteligenceefektivníprácepotenciálempodřízených2denní

2denní

Celkem: 28 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | 2denní

Počet kurzů: 120774
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net